Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Mamon - Yediot Ahronot Suppliment , 1986, Israel, Hebrew"

See other formats


גח 


ם בעידהגח י 


ן ■ • }י* -/▼ו/' 

1 -ז;!*'־ ׳ י 

... 

; •..׳מ 


ע׳־יית ־"־לי" "־"׳עיי י 13 פ^- המ ״ ז , 


חילוםי-זזש מזים, מלווים מסיונות-תסתמרי" "י רענו ננוהוזעקח תגבורת 
י״ייית-דנלי־י ויי■* ב״* 85 " 235 •י 553 ־?!״""י ■ממנווזמ״רימם! 


החחי 


יחידות־ר*?ייי, " 1 ״"׳י ־־־״ 1:1 . 1 ״״£״► 

ה&אוחיי״׳ בי י ״״י'" 

דרום־למון באיזור ג׳זין, שבתחום רצועת־חביטזדן. 

שלרשת מח״ לי צד * ל י״י״ ^? 521 2 
נהרגו חמישה נשמו ושישה רות מחבלים חמושים הס 

נעדרים, לאחי שגהטש י׳ חערו< . 4 לאחררי ?ל 2 ^ י 


עז הביטחון. למקום הגיע האחרונים. בצסיו מעריכים, 

בשעה מאותרת יותר גם י"* יח^״״^^אםעלות ננר 
הד צד״ל, גנרל אנטואן התססוחיהם המאם ביות נגר 

למף חיילי ״ל* , 

חילופי האש נין הצדדים כומר, ניסו המחבלים 
נמשמעו אחר ח״ח. חיילי בסוף השבוע שעבר להחדיר 


נעדרים, לאחר שגהסש י׳ וממם עד אחר חמת. חיילי בסוף השבוע שעבר להחריד 

כנראה, בידי המחבלים■ ביו כנ 1 י ^?ב?מו את ה 1 ^קסהשל ממנית־תופת לתחום רצועת 

התוקפים היו עשרות חרר של חייל; צר״ל בג כל ספי. הביטחון. בהתפוצצות נהרגו 


התוקפים היו עשרות הרו¬ 

גים. . 

ההתקפה החלה. במפתיע. 


דרומית לסין• 
חיילי צד״ל השיבו אש 


המחבל ים■ מש ע יים שגם 

למחבלים נגרמו עשרות חיילים מיוניפיילומצד*ל._ 


שפווחפשרח ?או 
גנרנח באילת נערמה 

בגדיה נמצאו בחוף טאבה □ ה יום יצורפו צוללנים לחיפושים 

_ ■■י■ | - מאת בצלאל רובץ, כתב.ידיעות אחרוג" ־ 

ץ■ ן■ ^ןין |יןך 1 חששות בבדים באילת לגורלה של מסופרת אוו 

בצה״ל: וסיש 


-מאת צבי אלוש, כתבט הצבאי - 

8 ־ 1800 נגייס ורס״רים ותיקים בצח״ל יקבלי 
בס־וב אוו הדרגה מחדשות רס״ש(דב־ממל שני^ 
דרגה חאטורח לשפד משמעותית את שכרמלאת 
קידומם ח&קצדעי — על כך סוכם השבוע בדיון 
שנערף בצה״ל. 

הדרגה החדשה, רס״ש, ר.יא דרגת־כיניים חדשה 
בין הרס׳־ר לביו הרסיב(רב־סמל בכיר*. חהחלסח 
להעניק אותה לרס״רים ותיקים, שחיוניותם לצי" 

לא מוטלת כספק, נועדה לאפשר להסשירום מק¬ 
צועי ולשפר את תנאי השבר והשיוחו שלהם■_ 

הבנקים מייקרים 
את חב חשיחתים 

־ מאת בני ברק, כתב •יריעות אחרונות״ - 
הבנקים מייקרים חתל ממחר ומחרתיים את רוב 
תעריפי השדותים הבנקאיים בשעוד שבין 7 . 8 ־ 11 אחיו. 

יש לציין, כי לא בבל!העמלות. לגני חלק מהעם• 
"י"*׳"" לי" יוחלט"ייי י״ילאי 1 


חששות כבדים באילת לגורלה של מסופרת אווה 
חווים בת 58 , מאוסטריה, הנעדרת מפלתה שבאילת 
בבר חמישה ימים. לאילת הגיעה בקבוצה מאורגנת. 

חתיירח, יהודיה ילידת אינח חושות למעשח פלילי 
הונגריה, היא כיום סופרת שגרם להיעלמהי 
ידועה באוסטריה. ביום שני משטרת אילת, יחידות 
אחה״צ יצאה ממלח.עדי". המשמר־האזרחי, צה״ל ומת־ 
השוכן ליד מרב! התיירות נדבים פתחו אתמול בחיפו־ 
החדש, כ ־ 400 מטר משפת שים נרחבים אחרי הנערות. 
הים. חיא אמרה כי היא יחד מפקר משטרת אילת, 
את לרחוץ בים, וסא! נעלמו דב־־סקד ירוחם קיים, מסר 
עקבותיה■ אמש, כי היום יערכו גולל־ 

משלא שבה למלון גם ניס צלילות באיזור טאבה 
למחרת היום, נמסרה למשט־ ובין שוניות האלמוגים של* 
רה הודעה על חיעדחז. פדר־ אורך החוף, בנסיון לבדוק 
רח שבמלון, נ&צאו כספה, אם היא טבעה ונתססה בא־ 
דרכונה ואף דפים מכתכ-יר תת השוניות. 
לספר שהיא כותבת• 
נעלת ונחה של התיירת 
הוזעקו מאוםטריח. ושלשום 

חגיער בטיסת לאילת, התחזית! מעונן חלקית 

שגרירות אוסטריה בישר־ עד בהיר.__ 

אל ביקשה מהשגריר האד 11 * 0 י?!, , " 

סטרי בירח לבח־, אם ״!יי■ 5 עד 16 , תל אביב י* 
רת לא חצתה בטעות את 22 .חי״ן 10 עי * 2 יחגיי׳ו 
הגבול לעקב ח. 6 ער 18 , צפת 4 עד 14 , 

אתמול הזריעו הירדנים טכדיח 11 עד 24 ! נצרת 8 
בתגובה כי הנעדרת לא חזר עד 120 עםולח 7 עי? 2 ׳ כולל מוסף •* 0 
ובנוסף.יזלע ומ*דןע 

| ידו־ ההנהלה העורך האחראי 

40 אג 85 אג 1 הראשון! הראשון: 

נס-ללמרט 3 איליי | יהודה מיזם ז״ל נחממםז״ל 


מעזיח 

דב יודנ^בסקי 


מנכ״ל: 
עודד מחם 


כעכ״ל: 

אתזןפחם 


דמום גלעד 1 018 סמוו!* 1 ) 1101 ״¥ | יים ב׳, ב״ב בוזעודן תשפ״ז 

1 1 <,. 3 י * 0 2 - 1 . 11 . 19861 גליתמס ׳ 17186 


חות בירושלים לשיא חדש; שמירה על ביתו של טדי קולק 


ימככ״ל: המשטרה תסכל אדמות 
צד יהודים - וגס מצר ערבים 


!בדרך לצמרת 


החשוד באונס המתנו! 
■שוחדו בקדוב מהמעו 

?דת״ם^זזז , ^ 5 ?£י 3 2 י. 


- מאת איתן מיד, כתב.יריעות אחרונות* - 
החשוד ברצח דומי איימום, המתנדבת הבריטית, בת 


ברצח. הורעות אלו הגיעו ממודל 1982 . ליי 
למשטרה בעקבות שיחר שכירי ד&שטרה! 


החשוד ס־חנח 7 ום■ סי־״ז", 1 *,*״! י י-י-אי*, - ־ ־.*"זך, ־ "ך. רו, ירא! את 

דד 23 , שגיסתה נתגלח ב ־ 14 במאי בהוד״״ ל יי ״י"״ התזכנ ת • מידו י "£י ־ ״ £ 


שדרות שבנגב, ישוחרר, כנראה, ממעצרו, ביפים 
הקרובים. חקירתו לא העלתה, עד בה, מימצאים שיש 
בחם בדי לקשור אותו *ממי! הצוות המיוחד, שממונו 


בסמי בחורשה לח־ דיודייו• *״״״ ׳' .."י מידיו 

כנראה, ממעצרו, בימים המשטרה הכחישח , 2 ■ 

ד, עד בה, מימצאים שיש הפירסום באחר ןזע תיג £ 3 ■ 5 X 2 *״ ג !מב 

,במ^רת מרחב !לכיש על לאחר שצעידה התלוננה, ^ ! 1515 * 


א 

#־ 

4 


חח אח ועמלי 


המשטרה, שייחסה חשי- במשטרת מרחב לכיש על . לשחי נשים וגב' 

כות י גח לרמ ' וו יי 0 ?" 0 1 '״*'י״׳ עצי גשביע .? 3 הוא ״ 2 ימ "*נ תושב,*יי• ריס. הוא משחיו־ 
שקיים בין החשוד לקלסח* את החשיד. . נרוא ׳ 2 יןוגד ?ף׳ ^■מיט^עצר בדואית גדולוז מ 

רה. לא גילתי 1 • באמו י׳ שש 303 י" מממלתית י על 100 13 !>״?״ י ל 2 ם 1 יד 3 ?משטרת לק מאנשיה קוני 
מימצא חשוב, שיבסס את ראיות מסויימיח: . . י נל ?״,ו^ מ־ ק בעיירח מימ״י 

החשדות המיוחסים לו, חח• החוקרים החלו -להתעני* מרחב לב מי *יי! 


שומרון 6 עד 19 , לור 7 עד החשדות המיוחסיס לו. חח 


דים חמדוייקים 
■החד! 


רק כימים הקרובים. 


דירות גובש במרכז לונדון 


פרטים ומחירים אצל סוכני הנסיעות 

. 1 .^ 5(. 101 x 101 ע 6 או 0 הגא 1 / 11 זענ 0 מז £1 , 14 
ק*£א 00 41 ' 241 :א 71 7237964,7237077 / 181.00441 


יצרני אופנה 


חמעמיינים להשתלב במובז מבירות ענק 

קני!/ * 313 * רח׳ אלנבי 74 מ״א 
חפתיחה 12 .ב לחתקשר 660980 ־ 03 ליחודח 


המשטרה שיחזרח אתמול 22 , יריחו 8 ער 24 , עזה 10 .־ . . - . 

את צעדיה האחרונים על ער 22 , באר שנע 3 עד 23 , שנעצר עד כה בפרשת אונס הודיעו למשטו 
הסוסרת האוסטרית, !תיא אילת 12 עד 23 מעלות. | ודצס המתנדבת. _|מה לקלסחרו; 


עבמד 

לכתובתנו החדשה: 
בנין ״מגדלור״, רחוב בן־יהודה 1 
קומה 16 , תל־אביב. 


החשדות המיוחסים לו. חח* החוקיים החדו * 7 י׳""־ י .* ** אגמית שוד, שבון 

שוד חוא האדם הראשון יף בו לאחר ששני אזי״' 0 רי דיא 3 "" תו העגפת, ע 1 

שנעצר עד כה בפרשת אונס ד 1 ד' 7 י למהטרי- ? ריוא יי ח,םוב ^ י " ני דיא ש 1 ימ 5 ־ 

ורצח המתנדבת. מה לקלסתרון של החשוד מכונית ןן שצבעה נד, היא ^ 


1 

ויצחק דביחיא, סעי 
•יריעות אחרונות׳ ־ 
משמרת ירושלים, 
בתיגבור כוח צה״ל, נער¬ 
כת ליץ־את אפשרות של 
ממת־פויר בעיר גב הי¬ 
ום, לאחר הלווית אנואר 
נוסייבת 

ר.םעם, מפדות-הסרר 
עלולות לבוא מכיוון אהד. 
ממידע שהגיע למשטרה עד 
לוע •כי צעידימ-ערביס ממר 
חדירושלים מתכוונים לקי¬ 
ים •הפגנת 


% ^ 


אמוץ רל.(ו־אח ידיעה כעט , 
13 ),׳: אולם לאחר עצרח־ה- 
ותד״לוכתיהאנל הגל 
שנערקח עיי קרובי 

סש־חזח שקוינ*חו־״־ף 1 ״ 1 ןי"*-,ט 
'יידי, 
שואל מספקת נשק - הפעם 


המבצעים 

ב״בית־הבד" 

נמשכים... 

ב?ןומה ב : 

צמר משובץ/ 
7 ןשמיר מודפס 

"בוא בלעדי ל״בית־הנד" 

20 ש״ח- 1.5 1 ש״ח 

במ 7 ןום: 5 ־ 3 ש״ ח - ה 1 ש״ח 
בנגחלקת השאריות: 

הנרוות ענק של 40 % 

על אר״גי״צמר יזןשמיר מודפס 
מ״בנא בלעדי 

אריב׳ם שוגים ב־ 50% וזנחר, 


הזמנות: 5101177 
כירטוס: 5101181 
הנהלה: 5101184 
חשבונות: 5102104 ז*// 


■זימעממעל, 

ם:ן אלי"(לקליטה בלב ^ ג י ", רו״ןנסו 
י בחל־אניבז מח ' חק " ט י-!ח ח " 

.-?*""י: 

, נח ,״ 5 ״ן,.ל, 0 וי 311 (״״"׳"י* 

טלי 662422 ־ 04 • ״י 18 
בימיראשו(' 00 ־ 16 ^ מ *עצמ 

. בבאדשנע. דיר 3 

תסועלים. טל'** 77 . 3 ״ 7 ״ 15 
בימי ראשון: 17,00 ~ 19.00 


־ טוען השבועון היוגוסלבי ״ניך □ "המיבצע 

- מאת י. בן יוסח, מיוחד ל״ידיעות אחרונות' ־ ■_״ 1 

לישראל מעבידה משלוחי נשק לא רק לאיראן. אלא גס מססקת נשק־שלל סומיגר 
מודדים פאפגניסמן - מוען השבועון היוגוסלבי הנפרץ "נח" בתחקיר מיוחד על 
האזרחים באפגגיסמן. ימל ביד 

!:מלוח הנשק מישראל כהסתמך על •מקורות באפגניסטן בהיקף גחל 
לפזדדי אפגניסטן נעשה, מהימגים־. טוען השבחגיז תדי *~ ,־^"■סל פתוצ־ 
השבועון היוגוסלבי, היוגוסלבי, כי ישראל מעבי־ ?! 5 !*?! עק ס״ל שלל 
עם האמריטנים. דה משלוחי נשק למורריס ן דת סונייסיתן שג ~ 


-נ״יאיס׳!־חייני 55 ש?ב 


׳^הזוסריקני^ ו רה סש 7 וחי גש?; 7 םזר ו ים 1 < ״ —־ - ־-• - 

40 הימדו בוגוצ 


לוי 11 יל. ־׳*ליי׳'־" 

1 |״* 3 *מיי" י״^ו לע ״.ם^ 

וגי״ ־״י׳״ "״״^ 3 18 ־לסי הסבהזון היוגוסלבי, 
אן ומשם באוניות קטמת עד £<?םור 11 > - 
לחוף הפקיסטני. מאקדאס■ (<צ 1 מ 3 יי 13 ^— 


התנועה הקיבוצית המאוחדת 

מזדהה עם מאבקם הצודק של 

פועלי 

מנועי בית שמש 


3 ית-הבד י 

מדרחוב גתלת בנימין 14 , ת׳ א 
סל. 650003 . 

9 תוח ברצי 9 וי 00:1 19 - 9.00 
כולל יוה ג׳ 


אץ <ג 01 מפי 0 במקומות אחרית 


"""ין. בשעתללילה מאוזר 
1 ץ[^םינוניס דאשונים .של , 
ח^וזרחוו+העתי.! 

שני בקבוקי-תנערה הד. 
שלס על אוטובוס אגר ליד . 
קבר־ רחל בבית־לחם: איש 
לא נפגע. לאוטובוס נגרם 
נזק מועט. בפעלה הר־ומי- 
תים נחסם הכביש בגלי־אב־ 
נים ובפחי־אשפד^ ועובדי 
העידיו! הןועקו לפנותו. 

אמש עצרה המשטרה 
שלושה תושבי. ירושלים, 
בחשודים בביצוע ההצתות 
קהל חנליזת ומכוניות בבירה 
נשמע.מאחרון. על החקירה 
מטל איפול מוחלט. 

. בעיר העתיקח נפצעו 
שני חושבים ערבים מידי 
מפגינים יחורינז,שתקפו אר 
תם בתום חהלובת־חאנל 
ברחוב נמלה הלאדיה. שוט¬ 
רים הפרידו כין הביצים 
וחילצו אה הפותקפע שלר 
שה מהתוקפים נעצתי 
על ביתו של ראש־עירי־־ 

יח ירושלים מדי קולק׳ הד 
צב אמש הישמר משטרתי, 
לאחר שבמהלך מהפגנה את- 
מול נשמעו קריאות לפמע 
בו, בשל החבטאויזחיו טלם* 
תושבישמואל הנביא• 

י 968 ענפ 8 מפ: ; 

־.מועצת עיריית ירו שליה 
התכנסה אסשלישיבחמידלד 
דת בה תמלט להתריע 79 
הנזק העצום שנגרס לעיר 
מזזשתוללוח גורמיםשזליים 
אלימים אשרניגלו^הד־ 
אב לגרימת נוס מדיני•'׳״׳' 


עסוש מנטדורף מרטת-חשרוו חוכתג אתמיל 
ביוהנסבורג 3 ?״י ? 325 


דולר ברוטו תמורת זכייתו, וגס עלח למקומות 35 זגי 
40 בדירוג העולמי. (ראס עמי 36 במר וד תשסודט),— 

עה״ל קנה 
1000 מכוניות 
לאנשי הקבע 

- מאת צנד אלוש׳ ־״מי ממי 

י 1 ^לש 6 דז<ח חסותז״ יזז'. " ל ־ 1 ד■"") ו 5 ! 

זנד^ל למ״נס •לח ^יי 33 "יץ 6 

׳*הא •שמגאוה, האלון) סגחס ממן, 8 *ישח עם ם*#" 

בא זקוק למספר,סי*יל ^ל ־ 

בלי^רבב .פרסיים/אד אי־ 0 ים״י 5 )^^ 3 

'■* 3 " 8 יג ח״ב? ייי" 


וה: הצבעה בצלילים צורמים 

""מ 
נשק עלום 

מפכ׳יל המשטרה אינו 1 
יכול לספר לממשלה, כי 
בעיר העתיקה מצויים 1 
"מיצבורי נשק" שאין 
מוצאים אותם. אם יש 
בעיר העתיקה נשק ׳ חובת 
המשטרה למצוא אותו, 
במקום לרווח על חשדו¬ 
תיה, דיווח על נשק עלום 
ללא גילויו, פירושו שהמ¬ 
שטרה הופכת לכלי תיק■ 
שורת רגיל, ובאלה יש רי 
והותר בלעדיה. 

בימים האחרונים יצאה 
ירושלים במירה'מסויימת 
משליטת החוק, ונמסרה 
לשליטת קואליציה לא 
קרושה של אנשי "כך', 
אלמנטים פליליים, ושאר 
קבוצות שוליים. להוסיף 
על מצב קשה זה, שבלאו 
הכי אינו לכבותו ולטובת 
מעמדנו, דיווחים על מיצי 
בודי נשק, שאץ מאחורי־ 
הק חשיפה ותפיסה - מק¬ 
שים עוד יותר על המצב 
הרעוע והמסובך בבירה. 
אילולא הסיטואציה הע¬ 
צובה בל־כך, היה האופן, 
שבו מציגים את עצמם 
כוחות החוק והסרר בי¬ 
רושלים, באמת נלעג, 

* , ו 

שף 1 

ווטה״מו 

תחזיקו אצבעות לסטף 
ורטהיימר, כרי שיקבל 
את "מבועי בית־שמש' 
ושיצלית שם, כסי שלא 
הצליחו קודמיו. למען 
המיפעל ועובדיו, למען 
ביח־שמש כולה ולמען 
סטף ,עצמו* אך בעיקר 
למען הוכחת האתגר, שם־ 
טף מציג למיסעל הזד- ■ 

) לא ר? כדי להוכיח,־ 
שמה שקקיד ממשלה עו¬ 
שת, מישהו אמר עושה יו¬ 
תר טוב. בכך אץ רבותא. 
להוכיח, שאפילו מיסעל 
כ״מנועי ביודשמש" יכול 
להצליח, בתנאי שמנהלים 
אותו כיאות, בדיוק כפי 
שסטף ורטר״יימר טוען כל 
חזק - וכפי שהוכיח במי־ 
פעליו שלו, 

אל תתמקחו אתו ואל 
תתנהגו עימו מושכי- 
נשך. האיש בא ומציע 
לכם את חריר היחידה 
האמיתית להצלת הפיפי.. 
על, תוך שהוא מסכו הכל 
- לאתם, כעצם אינכם 
מסכנים דבר. רק תנו לו, 
לעבור׳ותחויקו לו• אצבי־ 
עות, שיצליח. י ',׳ • 

★ 

עגבניות 

כשמחיר העגבניות 
מסמיק ממש כאודם הידק 
עצמו, יש עצה כפן מוע¬ 
צת השיווק לעקרות 
דימתו איכלו תצילים, מר 
זר! כל'ימות השנה שומי 
עים על נפלאות הארץ 
הזו, ,ודך; באזוריה השוגים 
העגבניות צומחות מסביב 
לשעון. אכל די כגשם חף 
שון- ואיןענבגיות. 

בעולס דווקא יש ממ 
גיוה ישראליות^״ומול יו¬ 
תר מאשר.כשווקיגו. מי 
שוזדגילנן לאכול;עגבנד 
ות, אינו: יכול■ להתחבא 
, כעת מאחורי <שם זמציד 
לים.ימח יעשומגדלי חעד> 
גכניחז אם נגיע למסקנת 
■::שמצילים. הינס;־תחליף 
לז 3 ג?(יה<כ 6 ל -י 


■ ■י ^ •־׳ 
^ י 


המעועוים, יחד 


נתאמרחאתמל; 


משלחות עובדים מבל רחבי תארץ באו אתמול לאמפיתיאטייו של ?״■* שמש ׳ לעצית ג!ג? ן ג? ג .״? 5 
העיירה נגד סגירתו של מיפעל המנועים. בתמונה: קב וצת עובדים מאשקלון _ (תצלום. שחר מלמד) 

"ועד שבדים אינו תמיד קדוש 
וההנהלה רא בהכדת מרושעת" 


אהב את 


-מאת מוטי זפט - 

טנביל 93 ק המזרחי, משח מן, תקף אתמול 
בחריטות את ח״סיגגון" של חמשמרח בחקירת 
חמנפיל לשעבר, אהרון מאיד. 

מן, שדיבר. בטני מועצת העובדים של הבנק, 
אמר, כי ביוס החקירה עקבו השוטרים אמרי מאיר 
בדרך שבץ ביתו למשרדו. חסמו בפניו את מגרש 
החניה ולא איפשרו לו לטלפן לאשתו. 

•וו חיתה התנהגות לא מכובדת', אמר מן. 

סנכ״ל בנק המזרחי ניצל ד״זרסנות זו, בדי 
-להבהיר אי־־חבבות' בקשר להתעניינות המשטרה 
. במנהל חמיך חניריורקי של הבנק, משה ש־אום. 

בניגוד.לשמועות אמר מן, קראוס מעולם לא 
התבקש להשיב על שאלות בקשר למעילה, שנת¬ 
גלתה בבנק למגי חורשים אחדים ול,פיר 0 ומים כע־ 
ניץ זה היו הדלפות בלתי אחראיות. 

הוא הוסיף" כי עתה נמסד, שלאחר חקירתו של 
: אחךון מאיר, מתמונת המשטחז להציג מספר שא¬ 
, לות גם לקראתנ יי ,- י ׳ ־ י 

מן נפגש עם מועצת העוברים מיסיון להוציא 
מן המבוי הסחוס את מו״מ השק■ בבנק. 


אמר אתמול מזכ״ל ההסתדרות בנאום תוכחה חריף 
בוועדה המרכזת ם מזכיר "חברת העובדים" הכחיש, 
ש״סולל בונה" דוחה את פסיקת הבורר ההסתדרותי 

"?גד* "ל 

,%£״-' כ " £א כג£ חפימי ״ל ישראל קיסר תקף בחרי* 

'׳^ 7 " האהוןן ןתחליטח פות השכר. פות גם את ראשי "חברת 

לאחר דידו ארור ומער לן- חוגים כהסתדרות נסו העוברים״ - וגט את ראשי 
חוח מ ל חיי ם לפרש באורח בלתי רשמי האיגוד המקצועי. ל״חברת 

"י" יד' ״״ ״׳ 1 ״ , 1 * ..ו..!״ *""י,**" ו.** .. 


הברפלד. 


את התבטאותו של רחוליו העובדים' אמו־ כתוכחה, כי 
באות להסרר־משרה קרב לא יתכנו "יחסי עבורה תקי־ 
ובא. על כל פגים, על כר נים, כאשר הניהול גרוע". 


אתמול אמר רוזוליו לפר ובא. על כל פגים, על כר נים! קאשר הניהול גרוע־. 
רום הוועדה המרכזת, כי לא מצביעח לדבריהם גס הת־ לכתובת האיגור המקצו־ 
חיו וברים מעולם. נטאותו של חיים הברפלו. עי הוא שיגר גערה אחרת: 

•זח לא נכון, שמועצת יו״ר האיגוד המקצועי אמר "יש לפעמים חולשד. באיגוד 
המנהלים של ימולל מנח׳ בוועדה.המרכזת, כי הד״ידב• המקצועי, לפעמים אנחנו 
חהליטך, לא לקבל את ומסי־ רוח עם •חברת העובדים" צמו פוחדים לומר לעוברים 


הצוות, שבו חברים גם 
השרים נסים, יעסבי וארנם, 
ישקול הצעות של משקיעים 
פרטיים, בהן הצעת הרכישה 
של סטף ורטהיימר, אשר 
כבר נדחתה במה פעמים 
בעבר על־ידי גורמים מם־ 
שלחיים. מספר שרים הערי¬ 
כו אתמול, כי צוות שרים 
בהרכב זה לא ימליץ לסגור 
אח המיפעל, אלא יחפש דר¬ 
כים להמשך הפעלתו. 

אתמול נודע, כי שר האר 
צר, הדורש למנות ל״מנועי 
כית־שמש־ מנם נכסים, סי¬ 
רב תחילה להשתתף בעבי¬ 
רת הצוות, אלא אם יצורף 
אליו מתנגד גוסף, שר 
הביטחון יצחק רבץ. 

רבץ לא הסבים לצירופו 
וטען, כי רעתו מכבר ידיעה! 
אך חבטיח לסייע לצוות בע־ 
כורתו - ונסים נאות לחם* 
כים להיכלל ט. 


' :^ 1 ־^ 11 ו (! ■? י 


כאוצר אמרו אמש, כי 
המשרר אינו מתנגד ולא 
יתנגד לשום החלטה, שת¬ 
תקבל על דעת הממשלחי 
ואולם, כמרים באוצר גד.״..־ -־* 

רסיס, כי העזת הצווח הנד 1 בירושלים! "נפייז 
רובע אתמול אינה מבטלת 
אח החלטתה של ועדת הש* 1 החלטת םופיח 
ריס לכלכלה, למנוח בונם 
נכסים. היא רק מעניקה אור¬ 
כה, כרי לנסות ולמצות דד־ 
פרס יסביר בכנסת 
את "פרשת איראן" 

הדיון היום בוועדת חוץ וביטחון □ הכנסת 
תדון מחר ב־ 4 הצעות אי־אמון בממשלה על 
רקע ההתפרעויות בירושלים והנשק לאיראן 


- מאת ישראל תומי, כתב ידיעות 
אחרונות - 

המסת תדון מחר מרבע הצעות 
אי־אמון בממשלה. שתי הצעות, 
ביזמת מסי׳ם ור״ץ, נוגעות 
למעורבות הישראלית פמרשח 
משלוחי הנשק האמריקני לאיראן. 
ההצעות האחדות, של וור״ש 
והרשימה המתקדמת לשלום׳ ח על 
רקע ההתפרעויות בירושלים. 

מזכ״ל מפ״ם, חר.*ב אלעור גרנות, 
הודיע אתמול כי מוסרות תנועתו הוד 
ליטז להביע אי־אמון בממשלה, בשל 
עקיפת הכנסת כפרשת מעורבותה של 
ישראל באספקת הנשק לאיראזי ההחל־ 
סד, להגיש אי־אמון בממשלה נפלה, 


בעיקבות הצעה דחופה בנושא וה שנ¬ 
דחתה ע־י מזכירות הכנסת■ י 

סיעת ר״ץ שוקלת בינתיים לנטל 
את הצעת הצעת האי־האמוז, פרי יוזמי 
תו; לאתר שנזרע כי היום תמנם וערת 
מוץ ובטחון של הכנסת, לישיבה מיוח¬ 
דת בקשר לפרשת הנשק שסופק לאיר¬ 
אן. יו״ר הוועדה, אבא אבן, הזמץ לי¬ 
שיבה זו את מ*מ ראש־הממשלה ושר 
החוץ, שמעון פרת 

חה־ב יוסי שריר, תקע אתמול מהמ¬ 
משלה, ל״עקור בדחיפות את ישיבת 
"שובו בנים" מהרובע המוסלמי בעיר 
העתיקה, ולהעמיד למשפט את כל 
מחזיקי הנשק במחתרת זאת אלה מב־ 
חורי הישיבה העושים צרכיהם בבתי* 
השכנים הערניים". והנדר שופית כי תכפיל את כוחו __ 

זניאתאצים הכפילו את 
ותם בנתיחת באוסטריה 

:;אך לא יגיעו לקואליציה הממשלת ית □ במ ערבת בחירות צמורוז נוצר כמעט ת קו 
ין שתי המפלגות הגדולות - וכעת מדברים על ממשלת אחרות 

ך , . 1 כשל דעותיו האנטישמיות | פרנץ וראניצקי, יישאר ח 7 ך 

_^_.״ 1 **.•ד■•.*״יד■ _ 1 •יי' י' 1 ו.? .***• **מולוזו 


ב■--"• 825 *?*?** 

פי התףזיות, יחיו לטוציאליסמים 80 ־ 81 צירים(לעומת 91 ער מ 0 ׳ ואילו ?"מפלגת 
יחיו' 74 * 78 צירים(לעומת 80 עד כח). . 

ילאתר מניין של ב- 98 יזעם". (הוא היה מועמדח של ציר - ם * '? "!יד ״י 
^מהקולות התבדר,•כיי למפלגת העם״ נ:נחירו" לנ '*ז 9-8 
ריאליסטים זכו ב- 43.3 שיאותר צוג מרלמ ^׳ 171 * 

זז, ״מפלגת העם״ ב־ 41.3 . . מבין 183 המושב ם שכפר 

1 ז, ♦מפלגת התופש׳* 00 ^ אלף למנט. . 

4 נאצית ב־ 9.7 אחוזים ההסתע!ז חגרילי׳ 9 יל י 1 ?" ^" 60 ל" 7 ד}ח,פ י 7 ״י״?ד 

}פלגת הירוקים' ב־ 4,6 תירות היא התעצמותה הבל־ ימני קיצוני,והאידיאולוגיה 
עזים. ימיין, כי תוצאות תי־צפויח של "מפלגתה שלה היא לאומנית. יוחד 
:היוזת הן אכזבה לא מע- החירות" חניאו־נאצית, מ־ 500 אלף איש בהרי מי 
1 -לנשיא ואלוהייס׳שקיר שכמעט הכפילה את כותי פלגה זו, שמנהיגה החדש 
■לניצחונד. של .מפלגת ויחיו לה, קרוב לוודאי, 19 הוא מרג דיירי הנאריזמטי. 


:וחניארנאציות זכה היירר 
לבינוי -כנו רתודג של היט־ 
לר". 

י עד לפני חורשים ספורים 
'היתר. "מפלגת החופש' 
שותפה בקואליציה עם הסר 
ציאליססים,- אול 0 שותפות 
זו פורקה בעקבות בחירתו 
של חיידר למנהיג המפלגהי 
מייד, לאחר סירסום 
התוצאות התחילו באוסטריה 
לעסוק בספקולציות על 
עתיר הקואליציה הממשל¬ 
תית. מאחר שהסוציאליטטים. 
נשארו המפלגה הגדולה ביר 
הר, קרוב לוודאי, שנציגם, 


נטאותו של חיים הברפלר. עי הוא שיגר גערה אחרת: 
יו״ר האיגוד המקצועי אמר "יש לפעמים חולשד. באיגח־ 


צמו פוחדים לומר לעוברים 


קה של הנרפלר", אמר חוו־ טובח ונוחף יותר מאשר׳ את האמת. חס צריכים לך 
ליו. •זה לא נבח, שהנהלת ההידברות עם המעסיק הצי־ עח, שהמיסעל שלהם משי 
׳סולל בונה , החליטי שלא בורי או הממשלתי. ואס ועד חעוכדיס שותן 


לשלם את הססיקח". 


כמידה מסוייפת באו רב־ לכישלון, עליו לתת את 


מזכיר •חברת העובדים' ו^יו.של. הכרפלד כתגובה הרץ. שידע גס הוא: ועד אי־ 

לא אמר מפורשות כי חססי־ לטענתי הנשמעות באזץ־ונוו נו חמיה קרוש והועמלות - 
קה אושרה על-ירי רירקטר במיפעלים של תהסחררות. לא כולו. מר ושעות תמיר*. ן. •י 4 ו 1 וטוו ! 1 > ***** + 1 4 ן < ■< ■ ז •ין ▼ 1 —י 

[המוסד׳ מנהל מיבצע מלל, 

שלאס^קו 1 |חיסול,;כוחו היון׳ של אש ך. 

קולטו! ,- |סד "ניוזוויק" "הרג באתונה את מתכנן הפיגועים מן: הי 4 אבו גזאלה 

״״!ומנלנמ * י' ־■־' — — ~*י 

1 ■ " ..יר-דינת 71 ארר> 


י-ך• .• טדמיוח נזאדי* נ 


"ספזרם מגרוזנ ,ה 


למאת מומי , .. 

חברית תבנית חמרצזמת וקבלנים הגיפו 
•אתמול בזעם על מודעת נציב מם חכנסח, יאיר 
רביטביץ, פ? ומאימת תעקל בספים, שיועברו 
לחברות ממארת המידע חממשלתי. .־■;־. 

ער כח אושרו מיקדמות בתיקףכולל של 9.1 
מיליון שקל. 

; "יד ינדו רוצח לסלי^ ויד שמאל חצח למוטט", 
אמר!נחמול מנכ״^מרכז הקבלנים וגונ<צנ* 
צילקר. "מדיניות האתי תביא י להחמוקלות חב• 
רוודבניד״וקבלג•^ ורזכשיה־ץזתימצאועצמם 
ללאדמתוללאכסף״. - י-. ■: ׳־'.*■; 

״ 3 ■ ובעניין ■ אהד! מסמל מכלות לניח החליטו, 
ש^קווזלאחנדדצודיל. ' -י"־:• י .־ 

;^ ־פאהדוגח גמנו חם הקבלנים לפצותינמ^תכלים 


1 ^ 1 * 1 ו!־!■ ׳־״■<— 

[ 1 ןע!ו 1 ; 1 ו 9 ! ■^ 1 ! ן ט 

1 'ן־>־ון 

ז] 

£|ש!|£ו 


;ץ זל!||פ* 111 <■ לי. • 4 
מוא־,מקבל ; עוד' 150 המשלר א לקםי" 


[־׳ י -מאתיע 5 }נ? אילזין, ניריורק־ 
[£**־״ הישראלי נמחל ©לחסה עיקביח נגד מפיו 
אש״ף, ובין השאר מחסל בשיטתיות אר׳ 

מ־* - מתוח השבועון האמריקני "ניוזוויגף, בגילית! 

1 ^ועמ סוקר שורד, של שיו של אבו־גאזלה תיכננו 
1 מי 0 ; חפזביעים, לרב־ לנחות בחוף בת־י^ על־מנת 
*־(!] על מעורבות של לחטוף אוטובוס עם בני עוד 
^סד כניסיון לחסל את בח ולהסיעו למשרד חניס־ 
יוין היפי-כך למשל נטען, חון בקריה בת״זג . 

צ י-פוסד הוא שהדג את .ביוזוויק" מוגה את הצל־ 
ןגזו אבו־גאזלה, האיש חותיח של ישדאל בלכידת 
1 * 1 פינגעי הותע ארבע ספיגות־מחבלים,' 
3 מזשלאש״ף" שהיו בדרכן לחופי ישראל, 

!*בי״גאזלה נהרג בהת־ כולל לכידתו, של,םפקד כוח 
3 ן״פמגיחו באתונה, 17 . הצלחות אלה הביאו את 
!*נשקמבר(זשנח, אג־ אשץ! לחפש אןזר המרגלים 


שבתוכו, שעל־פי הח^" 
מסרו לישראל מידע על!מ 
פינות. י. 

לרנרי העיתון, שלושת 
הישראלים שנרצחו לפני יר 
תר משגה על.סיפון היאכטף 
בלרנקח שכקפריסין^ח ו 
חש ודי ם בעיני אש״ף. כפרג 
לים. 

ה״נ^וויק• טוען, כי אין 
שום הוכחה שהשלושה היי 
.סתם,תיירים", ופג״דצ 
מות^קוסהנרצח,^ 
סין ^ןאי. 0 וךי. לדברי 

הל יטאי ריגל עבור ישד 


טץ 1 *ש יג!** זף 6 נה קמד 
צו וטובעו שחי רהפוף^ל 
אש״ף בנמל מסיגה באים* 
ליה. לא 

■לפיגוץ״ארמקוחה^־ 

רתאיטליזז^ו^ב״ן* 
בי מי אחת מוץ נמצא מסש 

חבלה־שלא התפוצץ. מטע! 
"דוהה לפטעז^"?* 
אנשי אש״ף באיסליח, 3 . 

1982 . .־ . ־: 

^יחד־על־כז" קועז.ה? י 

שפוצץ את מכוניתו. של 
אברגאולו; באאוגר- 


פרנץ וראניצקי, יישאר הק¬ 
נצלר. אולם הרבב ממשלתו 
העתידה לום בערפל. 

והאחווה? 

לפני הבחירות הבריז 
וראניצקי, שלא יקים קואלי¬ 
ציה עס .מפלגת החופש * 
ועמדה זו אושרה אפש מזד 
דש על־ירי מנהיג המפלגה 
וד״קנצלר לשעבר, פרר סינר 

נץ, 

המזכיר חבללי של 
.מפלגת העם", מיכאל גר־ 
אף, אפר אמש בראיון בסלו- 
והיה האוסטרית, שאמ ורא־ 
:יצקי יציע למפלגתו להקים 
ממשלת אחדות, "נבחן אח 
הצעותיו כקפתות רבח׳י. 

. רוב ועןשקישים מעריכים. 
בי בסופו של דבר. חוקם 
באוסטריה ממשלת אחדות 
י(הנקראת באוסטריה "קואלי־ 
ציה גחלה״> של הסוציא־: 
ליסטים 09 .מפלגת העם",; 

עריץ לא סו&לים לגהךי- 
■*ח האפשרות של "?[ואלד: 
ציה קטנה" בין מפלגת העם 
־ ל״מפלנת החופש*׳. בפלקרח 
,זה יעונה היירר לסגן חקנב־ 

בווינה הובעו אמש חש¬ 
שות מן התגובות הצפויות 
בעולם. נוכח עליית כוחח 
של מפלגה ניארנאצית, 
שלמנהיגה מיוחסות התב- 
סאויזת אנטישמיות חריפות 
ביותר• ׳ 

היידרהגן ממנועלשך 
הןענת האוסטרי":פרישנשל• 
־גרןשערד, קבלת פנים חסה 
לפושע המלחמק. הנאצי 
חד, לאחר ששוחוזו מן הנד 
לאבאיטליה׳ -י 


חשו שחל יצא 

לביקורפתע במצרים 

"י ""יי 

- מאת יוני שקד, כתב "יריעות 
אחרונות״ - 

שר חאנרגיח, משה שחל, יצא 
אתמול לביקור בן שלושה ימים 
בטצדיב, פחזמנתו של שר־חנמט 
המצרי עבר אל דאדי קנדיל. 

שחל ייפגש, ככל הנראה היום או 
מחר, עם נשיא מצרים חוסני סזבארק. 
כן ייפנש עם שר־החוץ המצוי, נוסף 
על פגישות שיקיים עם שר־הנפט 
המצרי, המאחז אותו במצרים■ 
השר שתל היה אמור לצאת למצי 
רים לפני חודשים אחדים, אך ביקורו 
נידחה פעמים אחדות. ביום חמישי 
האחרון התקשר שר־הנמט.המצרי קני 
דיל עם שחל בטלפון, והזמינו לבוא 
לקהיר אחמול. הוא ביקש משחד לש־ 
מור את מועד ביקורו בסוד, בשל ביקר שד חאנרגיוו משח שחל 

_"ל. "!י-ימעזמ&ז־? 

?ושל סיני, פרם בעת חיות האחרת ראש־הממשלהי 

""*?*י"יי^י ^ עוזרו לענייני חשמל. במינזר הערבי 
^^ני״-ע^וק ב^ם. בעניי עמד קאייד, ו״חר! הא*י יחו ח. 

"אל־על" [צטוותה 
להצניע תקלות־שבת 

—. י ■ ..ן ו ו •׳^■ו! וירסנו ־ -מאתריה 
כתל ״יריעות אחרונות ־׳ ■ ״. 
משרר תתח 5 ון*ח אסר טל 
"אל-על" לט״ם ; ,תיו .רסיס ווי 
חפסדם ותקלות/יחנו^ס ©חשקונת 
חזעדוז מטפח. .־ ־'. , 
5 גורמים ב,אל;על*: חגיבו אתמזל 
בכעס רב על הוראה וו, ועל טיעוני שר 
התחבורה בכנסת, כאילו שופר מצבת 


של.אל־על* עאו הרלה לסוס בשבת• 
. שר־חתחבורה חיים-קורפו,_הורוי־ 
להצניע יריעות על •חקלוח-שבת" 
בתגובה להאשמות מצד חוגים דתיים־ 
אלה מענו, שאת הפר סום.<?? ? 
אהת הטיסות בניריורק מחשש לחילול 
שבת, חמה.אל־על" עצמה כוי לה"" 
זיר אח ביטול הטיסות בשבת למרכז 
הדיוןהציבורי. ' 


בצי האמריקני 


-־ר מאת ארית אגיד, . 

י .כתב״יריעותאועזנות״ד ;• 

. מערבת ראשונח של ממוטיב 
זעירים ללא טייס(מזל״ש), טתוצמו 
חברח"מזלמי׳ חישיאליתתותקגת 

עלימ״ח־דזמעיכח "ייסבגביי 
מופרע ןלחונים ו^ריעניס• ־, 

חיל-היס האמריקני רכש ■ שלוש 


, מעוכות של פזל״טים^ וקיבל אופציה 
לרמשת עוד שש מערכות לפחות• 

: לביי׳ חפידסופיס כאחר^.גנ 2 ערמת 
־ המזל״סים תשגרי-טיליס ורשת־הגןזתה 
מיותרת על. עיסת אןנייתץןאנ 4 :. 

בצי ישמשו מערמת ממק״טים 
להמתה מודיעז של קני הארטילרית! 
ולביצוע איסוף מידע מודיעיני.: 


* ^ השינוי. פםדמממ גומ כגףוח מרימי׳ וזעיעות 

ז 1 ןל 0 !ד^שמגץעיס דץדים,<א מדזצית. • י 


שנות את מנאי 


4 צ 1 ד.בטאחף 
ו! 8₪323 יד'עות,*)חהנות 
הפקיד גנב אח 
כל תיקי 
מס־ההכנסה 
של המזינה 

־ מאת כחב,וויטר׳י בטורונטו - 

םי\ד זוטר במם־הבנסח שבקנדה הואשם 
בגניכוו, בעקבות היעלמות שומות מם־הדכנםח 
של 16 מיליון קנדים - על כד מסרת משטרת 
קנדה. 

היעלמות התיקים האישיים של כל האזרחים, 
שתגישו שומות בשנת 1985 ! עוררה דאגה נרחבת 
בקרב הציבור. 

המשטרה מסרה, כי אנרריאם אקנר, בו * 2 , 
מהעיירה מיסיסוגה שבמחוו אוגסאריו הסגיר את 
עצמו אתמול בטורונטו. 

בראיון לעיתונות הבטיה שלשום אקנר לאזרחי 
קנדה, ני צילומי השומות, שנעלמו כסוף אוקטובר 
ממשרדי מס־הכנסה בטורונטו והוחזרו ביום שני 
שעבר, מעולם לא הועתקו או בחילו לרעת אדם 
כלשהו. 

המעשנים 
באוה׳־ב 
מחפשים אהבה 

- מאת כתב סי״צ בוושינגטון ־־ 

ב־ 54 מיליון מעשנים ברועי ארה״ב מוזמנים 
ליטול חלק ביום חמישי הגךוב ב״יום הגדול ללא 
עישוף. 

במסע הסירמומת לקראת -היום ללא עישון־ 
משתתסים בעיקר גברים ונשים, שהצליחו להיגמל 
מעישון, יוזמת -חיום ללא עישון" היא האגורה 
. האמריקנית למלתמה בסרטן. 

אן מי■ שאינו מתכוון לההרשם מן.התעמולה 
הוא/ חם רבבות מעשנים - ויותר מהם, החברות 
לייצור סיגריות! המטיפים להפסקת יהעישזן מחלי 
מים -סטיקרים" בנוסח.*חיו נחמדים אלי, אגי מנסה 
להיגמל מעישוף. ־׳ י 

־. המעשנים לא נשארו חייבים, והם מדביקים על 
! מכוניותיהם מדבקות בנוסח: -אני מעשן, אגל גס 
אגי וקוק לאהבת", במדבקה אחרת נאמד! -העישון 
- זכותו היסודית של האמריקני". 

1 ■ י לעומת זח אומו־ דובר האגורה למלחמה כםרםן 1 י 
7 .המעשנים רשאים לעש 1 ;'צי 8 מ שהלא־מעשניט 
לרשאים לנשום אוויר צת,אבל הסקרים מראים, מ 
851 אחוז מן המעשגיט היו רמים, להפסיק". 

וון יהיה -היום הגרול ללא עזשוף העשירי, הנד 
אורגן באדוז׳ב. ;־.יי. . ,. 


.מכלל להדליק אפילו סיגריה אוזת. פך?רם והוקמח אצל כל סומן מסיעות 

ט*זלי הגליל 

תלאביב, הירקון 13,142 יהחץ. 42 , טלי 205314 
יח׳זליס, נן סיוא 1 , טלי 02-244858 ■ 
סנריוז,ריחץ 10 ,טל 20330 ־ 057 


31 !ו 0 יריעות אחחנזת 


ההפיכה בפיליפיג׳ 
סוכלה בטרם החל 

המודיעין הצבאי במדינה חשף את ניסיון הקשר ,*. שר־ההגנה, חואן פונסה אגךדלד.< הודח " 
מתפקידו • יחידות משט רה. שהיו נאמנות לנשיא המורח, פור קו מנישקן ורוכזו במחנה! 

- ־ י י* -מאת כתבי סוכנויות הידיעות 

בהודעת דרמטית, ששודרה אתטללל 
ממאגילח, נאמר, בי שד-חהמח, החמא* 

הודת ובי ״הדמונץ־טיח תוגגת שוב 883 ^ 


המסוק חילץ תחת אש 
2 *םירים מבית־הסוהד 

בוהות צבא גדולים תפסו עמחת אמוע" 
המרינה ובעיקר כמאנילה הבירה■ יחידות פח 
רה, שנחשבו כנאמנות לחואן אנוילה ולו 
סרדיננר מרקום, רוכזו במחנות צבא ונישק #ן 


הנשיאה, קוראזון *קיט, הופיעה אמש נ* 
כ־ 20 אלף איש במאנילה והכריזה.אנו זקומ 
חרשה. יש להתחיל מאלף. סיכלנו הפיטום 
אף טיפת דם אחת־ וכשההמון מריע לוי״מוית! 
תי את התפטרותו של חואו אנרילת*.לאו- 
השביעה לתפקיד שיר החגנז?-'את גנרל וסל ז* 
66 , ששימש עד כה כסגן שר־ההגנת • 

שר־ההגנה המודח,.חז*ןן. ^ונםז!'א'נוילו,נ 1 
במשך 20 שנה -יד ימינו" של הנשיא לשןנו, 
מרקום. אולם הוא הפו. לגללותלאזסי, מהמן! 
זון אקינו בהנהגת הך,םיכו^ שתפילה אח פ־קזו 
מי 


1881 


שד החגנח המודח חואן פונסוז אגרילה. 


(ונצלום־רדיו; *רויטר") 


באשד מן תמסוק דעשלו סולם 

# 1 *■,***",ה היא ש׳־״קה''""??ד""? 
,׳ימייתוז זו דדחיעה מפני פתיחה באש על מסוק של 
-אולם על עובדה אחת אין עוררין: 

: ס?כדר השומרים לפתוח באש, היה זה כבי 

הצליח להסתלק, כשהוא מטל עימו 
^ 5 י 5 ירים: ג׳אנלואיג׳י אספחיטו, בן 30 . 
ואגווהנלאיש, בן 36 • 

איימו טולו ימד 

"*ו שלישי, בשם לוצ׳אגו סיפולארי, בו 4 ^שני 
סה אי הא לספס אל המסויג החליק מסולם החבלים 

^ י ,^;ן^״ע״הנםני היידיש 
תג היא, מי עומד מאחורי מיבצע הבריחה הנועז. הזד 
* 6 העיקרי הוא, שמדובר בסעולח של אידגון טרור 
"י־.*זד הנמ&ים. ג׳אנלואע׳י אספוזיסו, הוא ניאר 

^י"׳ 5 *ל י 60 *" נשק לט ל 1 -רר?ו ים ותגלד 

ים, הא נעצר באביב השנה ברומא, ובביתו נתגלה 
מחסן נשק. הא מואשם ברצח בהכרח״ נשק 252 ־ ״_ 
אולם נבחנת גם האפשרות. ״ 8 ישעי 0 ״י ״ ל 51 ! 

ח מאחורי הטיבצע, שכן גם ועסלטומנין 
.איש, ונם האסיר שניסח להימלט ונכשל, לוצ׳אנוס^־ 
■לארי, הם עבריינים לל א י קע םולי ,? ןי, יייא 
:תוניסאי, שאיטליה עמדה להסגירו לצרפת. ""."יא 
נצוקס כחשוד בחנה ובחשיפה! סיפולארי נירון לתשע 
שנוח מאסר בעוון סיוע לרצח הוא נלכד בצרפת והוס¬ 
גר לאיטליה, 

מריחה תוכננה לפרס? סרטים, ונראה כי היא לא 
.זח/ח מביישת שום תסריטאי הוליוודי. וכך היא התנה¬ 

* שני גברים חמושים, לוברי צרפתית, עצרי אתמיל 
נשעזת הבוקר מכולת. ו!ם השליכו את הנהג לרחוב 
חסלו ממט אח מכוניתו. את המכונית החביאו. השניים 
נין עצים סמוך למיגל־ש כדורגל - ובמכונית אחרת 
נפש לגיח׳זזחולים סאן קאמילו שבמרכז רומא. 

/,<שלנ 1 פצצה" 

השניים נכנסו ■לבית־חחולים בשעת ביסוד חולים 
ושאלו היכן נמצא מסוק העזרה הראשונה. לאחר שהם 
.׳וידאו, שחמסוק נמצא ׳במקום, נכנסו שני הפושעים 
:לניתן, שנו שוהה הטייס! וקשרו את בנו, שהיה.בממס, 
לתנור הימות באיומי ■אקדח הם אילצו את הטיים לוך 
סיסס לעבר בית־הסוהד, רכיביה, -אל תעשה אפילו 
■תבחנה מיוחדת אחת, יש לט פצצה"; איימו על מוייס. 

. כאשר והל המסוק לרחף מעל חצר בית־הכלא, היו 
יטן ר 400 אסירים בטיול היומי שלחם. שני החוטפים ׳״־ * ־־*׳-*' 


?ד 1 ׳*. 

׳ .$* ■ . 

נ! י־ .. ־ 

■־־' 

־• ! 

ז\. ׳ •.׳! ״־ • ... ; י .״־ית׳.׳ , > ד 

׳ .־ז. . 


ן 5% ״ז*** 
:׳?ג;; 
-׳,.;■•"• , 

;::••גל׳. 

•י׳־'••:■ 


"טוק חצלב אדום שבו נמלטו שייי״״ייי״י טב * י *־י׳ נלא ־ ׳ 1 ""(?צלוייסי-ר"^ 
ג׳אנלואיג׳י אספחיטי. ׳ *— ,!"י*■ "יית ירד הם נטשו 

נעידונסניבד' 

החוטפים מדו לסיים ליעיזי״ * מסוק. לפגי שישה חודשים,הבריחו! אש״ א ח א■!^ 

רש הכדורגל, שם ר&חתח ל? 1 זןםכמית 1 ^ 542 1 ?£ בשימו תטו! מכלא סאנסה בפאריז) וטוזבמקו מיני 
5 !רחס״־״״ ^^יחד,הסיסם<ח ד 3 ,טדילני 31 ם־זיל■ 

עצרו מכונית נוספת, סילקל ממגח ! . 1 ־ 


מבצע 


חוסיין ומובאוק ;:שהוועידה הבינלאומית תשפ^ז 

' ד מאת ייחו^ש ח?ימו^.בתלגו לענייגי? ?ע״ 1: 0 " ־ 
י חו^ין מלך ייר+ן ונשיא נמריק! חוסני צ* 1 פאח^ 
הגיעו אתמול להסכם, זץזואם עיונית את העמדה 
הישראלית, שלמיה ת׳למש הוחדידח הבינלאומ׳ית על 
חמורה־התיבון דק ב-מטךיי 4 ן" או ב״ליוויי׳י לשיחות' 
השזלובב ׳-־זי• י 

י כך עולה מהדברמ^ שאמר הנשיא מובארק, במסיבת־ 
עיתונאים שקיים אתמול בצהריים בקהיר, בתום השיחות 
הארוכות שניהל עם המלך חוסיין בארמון "אל־קובה". 

מובארק אמר: -אנו מ 6 כימימ לוועידה בינלאומית 
במתכונת שעליה הסכים שמעון פרם בכיקאץ באלכסנר־ 
דיה בספטמבר השגר- נמשיך לתן בצעדים לקיומה של 
ועידה כזאת, בהכנות^זיש לעשות לכינוסה, ובהרכבה. 
הו וע ידה תשמש כ׳ממרייה בסיסית', שתאפשר התקדמות 


י רק כ״מטרייה" 

, ־המלך חוטית חיו־"מ 
ז ללאת בקרוב לביקוריט ס 
וחלמנהיגיהןעל 
'לשכנעסלתפורנ,-^ 

.״- 'מ ירח המלך זלמיק׳,? 
כיצד להגיב 79 הפסק" 
התגובות הנשקלות היא 
הערבי לעיראק■ 
בהגיבו אתמול במסינו 
הנשק האמריקני לטהראן. 
מקום לדאגח■ 
להסלמה במלח . 

על העולם הערבי 

_ -- ,ואנרמי 


כרטיסי טיסת לאיתפיז, טיולי טפש ה 

זוגיים לאילת, כרטיסי נסיעת לקהיר, ׳ | 
.כריות מתנפחות למנוחה, חולצות. ן 

.אי^זוכים! , , /!! 

נוסעים ב״אגד״ ואוספים 10 כרטיסי 
נסיעת כערך של 1 ש״ח לפחות כל כרטיס. . 
משלימים את הסיסמא: 
״נוסעים ב־ __״ 
ושולחיםלת.ד. 18232 תל-אכיב 61181 '״: 

!כציון שם מלא, כתורת מלאו! וכמזט*,טלמן. 

גיעמהתז־^־^מלוזך. 
ריקים סונ״ש"" 
חגיעדלקגדה 


'7,11^ * , י 1 | י ך 

״ 1 ^ 


^7^ $3 


פשכ 1 ב 


אוטאווה. 


וגו 

א;ו ■| י 1 ר 

ל 1 

זיון דולר 

ן מסתכם ב־. ^ 
בלבדי • ^ 
בד שאחז־ב ס" 

מ* 

ן יותר נשק "׳ 
*ייגן,נשקזה 7 
וזיות -הגנתי " 
מן הנשיא* 0 
קיבלה אירא! ל א 

סיפקה לאירא 
מכפי שדיווח 
אף רחוק פל 
בלבך־,כפישן 
בין השאר. 

וכות הנחית יי■ 
ילי אוויד־אול 
מותקניממד 

ועד שלו מעז 
סוכנות הביול 
אוזדלנילאה 
יותר גחל■ בוי 

מארח״ב סע 
פתוהכבותלם 

יד. •פניקס*. ד 
סוסי-אד♦!" 

ככתבת הש 
השבועון, כל 
חש־כוית זיד 
* ממסיר הדבת 

לאיראן מפי 
4 ת ":־••׳ 
א&ריקניכוגה י■ 
י -חחלסה*, 

־ ספקו/ הנשק 
י שהתגלה החיי 
ז •:המיבצעח 

) .רולזידי'. יי־ 

^סיאי^׳חיהה*^" 

י את השמן הבג? ב״^ין , 

. מע מסקר חכסף ) חא?רא^ ז 
י.^יחיתיזתששהדאה^ 

.;;לון?מק מישראל לאלראו*. , 1 חד₪תח 1 


תחפת־הפלא 
של ישישות 
סרדיניה 

- מאת יוסי מאד, כתבט ברומא - 
מעטים באימלית יודעים, כי הגלולה שלוקחים מדי 
בוקר כדי ללחום בעקרו" או במחלת חצויימב""׳ 
מקודד, בשתן של נשים מבוגרות. זד התגלית האחרונה 
של בית־חרועות חמאי לתימות כשם "ליביה". 

-הוגענו למסקנה', אומרים במעבדה למחקר של בית־ 
החרושת, כי שתן ש?! נשים מבוגרות מכיל אנזימים והוד־ 
סוגים, היעילים עד מתלת הטתמבוזה ונגד עקרות. 

תעשייה זו החלה לפני חודשים אתרים באי סרדיניה. 
עוברי המעברה הגיעו לכמה עיירות באי, התדפקו על 
דלי״״ ד׳״ישבים יפני יקריא י' 2 !״״* 
-לתחם למען בריאות האניש״ ללא ״*״ז ״״ן• 2 
מה שעליכן לעשות', אמרו עובדי רמעברר י .תא להטיל 
בכל בוקר את השתן שלכן לתוף מיכל, שבית־החרושת 
יספי^ ולהניחו ליד דלת הכיח". 

היום מעריכים, כי אלסי נשים באי סרדיניה הצטרפו 
למעיכת מרי מם כיומו זמגיו" "•י" 
שת בעיירות. העובדים אוספים את המיכלים המלאים 
1 ומניחים במקומם מיכלים ריקים. 

את חומר הגלם מרכזים נטע?״״ כאי י ?!ו? £2 
מפיקים ממנו את החומרים הפעילים, חומרים אלה, עוד 
רכבם נשמר בסור, נשלחים למעברה המרכזית ברומא. 
שם דואגים החוקרת! להפיק מהם את תרופות הפלא. 

הפורעים הגיש 
לאגו המגורים 
שד המלכה 

- מאת יוחנן לד,ג # כתבנו בלונדון - 
למלכת בריטניה שוב היו אורחים לא חוחים. הפעם 
הדרו לדידה המלכותית בארמון שני אנשים. 

השניים, פעילים במלחמת נגד האפליה ה״עית בר־ 
הנדאפריקח ונגד -אלימות המשטרה* בבריטניה. לא 
התטו 2 מלספר על צרותיהם למלמי-ה""מי״ג״י 
גלילים של נייר טואלט כדי לפורס 9 ל ריצפת הארמון 

וגב^ כדי לרסס מ את מידי״; .. . . " 

האורחים לא הגיש אל המלכה, אבל הצל יחו ל ר* 

. "לה גטים 

בסוף ספטמבר בארמון ויגו־וור, אולם ער אחמול הצל חו 


כעקבות הגילוי מעלים אורחים מודאגים את וממלת 
כמה זמו יעבור עד שיצליחו להדור לארמון 
אידי^ישמ־יזו כי בית־ז״מלוכה הוא מסרה לגיטימית? 

אמריקני ניצח 
את אלוף השלח 
הסובייטי בשח 

- מאת כחבי טכנדות היריעות ־ , 

1 םתטח מסצימית חהדהשה אמש ב&יבוב השמיני 
של^יאית חשף־". 
נבחרת חאלוםיש של *יץ״ ״מ 
האמריקנית ונמלה אח מסלתה חדאשמח בתהיל״ז ? 
:כיסלוו זה בא: לאהד שגם. הסיבוב הקודם נסתיוס 
מישלוו זלוץ לסובייטיס ד חיקו 212 עם איסלנרי 
י במיפנש אמש נסתיים המשתק בין רב־האמן האפריקני 
**ר£^לפיו אלוף 5% הסובייטי גארי .ק 0 פ: 


1 


לשמועות:אלו 
להתב^ובילשר״ו־ת?! 
קשר 1 לידיעות שפורסמו 
בלתוןד״נידיורל. 


טקולוב וחאמדמןני בריסטיאנסז, נדחת שגד 
חים אמרן, ט חרא יסתיים בחי^. • י 
;• ניצחונם'של האנגלים על איסלנד 014 , בסיבוב השמי 
ני, העלה אוהס למקום הראשון עט ג. 5 ג נקודות ־־ נשרה 
אחת קתו־ מאשר לוזנגרמ^חצזעךים במקזס תשני, אזורי 
ן שגברו של יוגוסלביה 1,512,5 * ! 


לאיראן הוא השר אריא 

ידיעות אוזדזנות 332 ^! 
ברחב י הםדינה 


ודץ־הכספות באשדוד חזו גס 
בנק ■שראדאמריקה בת׳א 

ם ,וו,.,!נר נא״ווה',.ר ממיאיןיילי 
כל אחד מוכן כעח 
להיות בנעל■■□ של 1 


; . י.; 3 >ץ| 44 ' | 


* 

% 
•ס 

~ ז • י *י * י י $ • * 
־. י • *< 
481 , 

'?ווו י * 3 

.. . 


211 ^ 0 יריעות אחועגות 1 


,דוגמה. מ 1 פת. זבעיקר אומץ־לב 


^זז-ועל•■□ מעוו למקצוענים. 


גלי מברכת את עמוס מזסדורףעי 
זכ״חו במקו□ הראשון כטותיי 
"הגרא 1 ד פרי" של יוהנסבורג י ו "י׳ן* 

לא שלח 
ש, עומד 

,זום 77 ) 


גסמחיו׳ח׳ג׳רי׳י׳"*•.׳"׳-׳•"י" 

ואש אכ״א במשטרת, נחצב יעקב טרגי 


. 18x1 עיריית ";נה״וינד". 
העיו מסח ויי*! 25£ י 


1 - טוענים תושבים משכונת שמבור בתצהי י ^י"?* 

| -גו*זמרובי גילת ייני *ידי׳ "?"ז חלהי׳לסע^התמונים! אטי״ל^י■^"■^! 

| כתני •ידיעות אחרונות' - שלד העיק המקורי של •יי 1 זד. יורד עתה לטימיון. 3 ? 8 י" **;?*? £0 , 

1 ראש עיריית חיפה, אדיח גוראל, ומהנדס חטיייי״ן לבנים", טרי תיכנו" "ל 0 *בכק^לצו חסגיעדז ץ ל מי ת *״״ 55 * "״ 02 

|*״מד יניטץ, מסריו לתושבי שפונת שמבור על זעי״ל האדריכל רוד יגאי ' ור , ק . מדענים התושבע גס, כי מ לשירותי יי׳ליך"־ 0 ]י!"! 

§#*ע שאין בו מהאמין המידע נמסר לתושבים מטעמי יוקרה מםינת הע "מבתיה מבוקש, כיזה מעי" ?ו?ה זא" ג 5 ז . תו ?וו!י!חסח 

|*ת *יי למיס״ שבחקמתו הוחל באחרוגח על מימל רייח להשלים ,? 2 ז ; ר״ת^יסד, חיא מד אחי מ יף מני • ו ״! ; ו־י 4 מ*!־?ת 

יסמה - טוענים ח 0 <ו£־ חשבונה בו״גחיי שהגיתי בהקמת ״לי־ ממיח&ע 12-2 ״ ו 0 ס 9 זו 7 --י 4 ■ עליה 

1 מסר, נענה השופט ראו-|וביזמז מיליוני דולרים כי י״ 1 ! י . 1 ךי י ?_ 7 ״ 6£1 ' תיכנת ובנייה ונמר שגי היא נעג״ז—-^ר 4 ~ 

3 נו ת דמיי״. 1 .. _יוי ״ידיי■ ומי דזייתו. כפשותף — י • 


* 1 וי■ ?**ווץ*וז*ו ןעח 7 טיוווו יי■!• ■י— —■ 

|סמזו - טוענים חברי ועד חשבונה בתצהיר שהגישו 
|מזו*ז חשלום במידה, ראובן ח. 

| מסר, נענה השופט ראן■ ובמטו מיליוני דולריס בם־ 
|מ ח מנוע שעבד לכקשת פי צימר על בנייתו■ 
| 9 ־קל ! טי התושבים עוה׳ץ■ בתצהיר התושבים גפען, 
[ 4 נחפ סרינסקי ויגאל רענן 3 מ היתר, כי שטנת שמבור, 
| 1 ומיא צו מניעה זמני האר היא שכונת סגורים מטחקת, 
|י על ה׳דויח לחמשיר את שקטה במהותה, ללא כתי־ 
ן־גנייה בשכונה. השופט עסק או מיבני־ציטו. הקב" 
מגע• ני *ו פורמלי בעניין הבניין, על החריגות מינות, 
3 יוצא לאחר שהתושבים שכבר נתגלו ט, תגזול מה־ 
|י*קירו בטחונות וערבויות תושבים, לטענתם, את מקר 
!להבטחת נזקים שייגרמו מות,החנייה שליד בתיהם 
ןללר״־ח כתוצאה מטתן הצו, ותגרום לרעש, ליכלוך ולבי 1 
ןמ ומשו הצו יבוטל סעם. עיות תעבורה חמורות• 
ן בנימוקיהם לבקשה למתן התושבים פוסיפיס וטוע־ 
!ד פגיעת, פגוללים עורכי־ נים, כי לא.רק שאין סבירות 
■ןיז פרינמקי ורענן סיפור בהקמת מיבנה ציבורי כזה 
|*ייו ־ל באנק ד״ו״נ , ם במקום "!יו.אליזג״זח נד 
*פגיעת מרס השכונ ח ע ל- חח לכלי רכב ולמלט. דגל, 
־!ידי הקמח בית "יד לבניס" אלא שאין ט גם צורן*. שבן, 

1 לדונר^ן. ־ 

ן מוגלית חאב וג 

1 : מזל טוב וחרבח נחת • 

1 . בחגיעבנכח ■:■׳ .:־* •. 

הר^כ^^חומד^■■■־. 

; 1 ,.־■••־ • למ*וות 


מת״לדלעותאחדוממ 


לרווח על החשדות למשט־ 

־. דר- רקלאסר שחתברל,שט* - 
ספרו של הבםפות.שנםרצון־• 

בשני הבנקים עולה על.עשל; 

ריס, הוזעקה המשטרה ונפת; 

חתחקירתי - י■ 

המשטרה מעריבק, בי 
_ • ערד הכספים, הזהב ותפגי־ 
הערך האחרים סנמבר מ- 20 

הכספות באשרור, מגיע לס־ 

כום מלל של למעלת.סמיר 
ליון רולרי . ;] . 

> . במהלך תחקירה הוברר״: 

ן י כי הכמות נפתחו באמצעות 
* מפתחות מותאמים, שהוכנו 

על־ירי אחד מנעלי הבס־ 

פות. האיש, נד״ג ■לבקר.לעי¬ 
תים קדומת בחדרי הכספות 
•י י של שגי הבנקים, החקירה 
1 . העלתה שמא החזיק בספות 
גייז דטת בסניפי בנקים שונים 
״צ באשדוד וקחוץ.לח• י <■ 
•? 2 ? ' .;התבדר: גם,־ 3 י;ו|םםתח 
^ הבלל', ■ששימש ■לפתיתי 
המפות *מני סניפי. הבנקים 
משונים באשדוד, הוא זהה! 

צ?" ומ גמתה זת^ זהה גם ל^ 

253 תח־שסחזיקיםמניפי״מ 

^ רבים בזסיץ, ק^שותם בג 1 
- 7 פות פחוצרת הארז■ 


הרקוויאם של 
ברליוז: דל קלוריות 

על בימת היכל התרבות רעמו אמש 11 תופים. 
בשתי פינות הכמה, ובשתי פינות האולם - פרצו 
כלי נשיפה ממתכת בתרועות רועמות. אתה יושב 
בתווך - והרקוויאס של ברליוז, בביצוע דסילהר* 
מונית, נוחת עלירי 

מכל הרקוויאמים, וה של מוצרט - הוא המעמיק 
ביותר, של וח־י י הסנטימנטלי והאופראי, ואילו 
נרליוז - מלא רושם חיצוני. 

המנצח, גארי ברתיני, ע ע ר׳ א״י <?י 2 * ״ 3 
צועי. עם האיטיות המייגעת שבניייח׳ י״י 22 
לשיעמזם. לביצוע דיאטטי, ללא קלוריות■ כא לו 
שמו מעצורי אוויר לזרימה ולמתח של טליוז. 

הפילהרמונית היתה בסרר, אבל לא המריאה־ 
מקהלות רדיו קלן, רינת והקיבוץ הארצי, חיו אג־ 
0 מנ^ ורחמנות היתה על הטנור, סטיוארט מר", 
שמעד בצלילים הגמר,ים. כך נעלמה הליריקה הג 
פלאה של ברלמז. ; 

המרחק שביו הצעקנות של אמש, לבין היופי 
האמיתי של ברליוז, הוא כמרחק שבין ברתיני 
לשארל מינש וסייד טלז. ביצוע ללא השראה! ול 

לאי* 00 ■ חגיו רו? בית־שמש; ההפגנה , 
שיבשה את הפסטיבל 

בשירה הכללית של ׳לסנזר או לא לסגוד 1 את 
׳ מפעל מדעי בית־שמש, שבוע התרמת וד״חיאסרון 
־ שנפתח אחמול בעיירה, נראה קצת כמומחי 1 ־ 
מורד. הפגנת התושביס, שנערכו? בירושלים, שיט 
שח אה פתימת האיחעמ 4 
חפסטיבל', שממו ואירגגו התיאטרון לילדים 
ונוער, אמנות לעב^ המועבח 
לל 85 מופעים המיוערים.ליליים לניעי.?לדל 
המשפחה. הצגות ומפגשים ביניהמ י 2 י 1 ״״״ 3 
- הפנינג תיאטרלי,.גחמד ־ " 2 ? 5 י 8 

לילדים ונוער, וכן מפגשים עם השחקנים אריה 
אליאס, שלמה בו־שביט, טליה שפירא ועור. 

הבימאית 

לחוור כלעומת שבאה׳ כלי * 1 ?ל" ~ ־ 

הקטן" בפני תלמידי בתיתזספר חתיבמיים• ""יל 
טוס ר לשביתת הכללית. מצגת הבמרהחאחג ת 
של. המחזר" תתקיים בעיירה, כנראה. דק מחר■ 

י. י / -י■ . נעמי גל 


במשותי >*' -י —-־-:^.*■ 11111 ■ 1 

" עי 0 " תגיש לימא ם 

ממצוים את "וושבוו הז 

-דחפתי החי^"- 

ויוממווו 1111 1:9111 ^ 


תמוקח;מי^.לאז^^מה^ 

:, ־מת 3 ־ה א יע^ו? 5 ןגן 

לגרד. .בסןףחמ^־מ 5 

עריל, 


ז לאחל. מז-וף..*"מ&י; 
למותו׳.עליייי &ע 
נ%רוהים.■ נחג׳ אמבולנס 


ואתי הוצאותיהם ; 

פו.'■ ־ ־ י * : י 

. שני הימאית שלפה *־ץ 
ועמרם שלוש, שחו. במציי״: 
למעלחקארבעה, חודשים,: 
ובתקופה זויפמינח, .צום 1 ; 
את הוצאותהחגבד, במשפט, 
וראגהלכל םח£רט־■' 

י ■ ב י צים" טוענים, שמח 
שאירע חואעל : ^רח״ 5 ־ 
של שני הי 6 !י* ואין לכל 
קשר־ עם עטרתסבאציח., 
,זהענץעקרוני״־ישנסנזיד. 

שר, שאבן.:בכווגת חהברה 

: .לחייב את; .השניים,לחןזזיר ■ 

: כ&פים להגיתאססי^אמל^ 
, את כל חסכוס^אז י בודאי 

[־ !!?קדגךול^הןזןעאו^^הן 


נשאה החביון תגמקחתיש 

תעלומה: מרוע פסל 
משוכט מהזיון בתיק 

* .......— *^**■*^ מזעול 


את עצמו 
בלס* 

1 יי**!**—'• לא נעים. תאתת שרשרת'מחומשת אירעה אתמול אחר־חצהריינ* בגבש גנ " 1 ״ ? 22 ין״^ג?! 1 ג • אי*£ 
מכונית פרמיות ואומובום נקלעו להוד ח״בייד ה י ח ־ גב י יאשה ייייי- 
לבית־חחולים *איבילוב' שם קיבלה שימול רפואי. (תצלום: שחר מלמד) 


(תצלום: שחר מלמד) 


הנעו הצטדק: הטוסטוס שלי 
התקלקל אז גנבתי 2 אחרים הקבלוחירושלמי מודים דג״ואן(משמאלה השתתן״אתמול לראשונה 
מאז שוחרר בערבות ממעצרו, בישיבת מועצת עיריית ירושלים בה 
הוא חבר ; משעמ הליכוד• כח־וע, חשוד רג׳ואן במחיז להבריח לחו״ל 
ציק על שך ^נ מיליון דולר/ שנגנב לטענת הסשמרה מבנק 

:״ (תצלום:*ם; 77 ) 


מאת דני שדה, 

כתב -ידיעות אחרונות' 

בעד שו 8 כ על טוסטוס בשמונת 
יד־ א לידו בונל־אכיב, שרר את חשדם של 
שוטרי סיור. מ עצרו אוחו אוחו וביקשו 
תמידות. מבער המל לגמגם. 

אחרי תקיוה קנדה, הוביל את השוטרים 
אל דירתו השכורה. בדירה התגלו עוד שני 
טוסטוסים בעלי לוחית זיהוי והד, לזו של 
הטוסטוס עלץ רבב. 

לחוקריו סיפר, כי הטוסטוס שלו התקלקל 
והוא גנב שני טוסטוסים דוסים, הכין להם 
לוחית זיהוי וווח, וגבע את שניהם נאומם 
צבעים. 

הנער בן וד 18 נעצר ויובא הבוקר לבית־ 
משפט להאוקת 8 עצר. 

אתמול נעצרו גס שני קטינים בני 14 
ד 15 ׳ כשרכבו על אופנוע כרחוב הירקון בב־ 
בי־ברק. לצוות בילוש של מרחב־דן, שעצר 
אותם אמרו השניים! "מצאנו את האופנוע 
ודק עשינו עליו סיבוב.' 

התברר, כי האופנוע נגנב לסני שלושה 
שמעות ממגרש החנייה בקניון איילת. 

נקחב ■יקבע: 
מ׳ יקבע אח 
שכו־הלימוו 

■■ ׳ - סאתגיבהאבידם ־■ 

כתבת "ידיעות אמרוטת' ־׳ 

הממשלה.ומריע ביום רישת, בשאלת 
שבר־זליסד 3 * ? י 0 ״ 0 י 8 * ו ת ותקבע גרהו 
ז*וף שיקבע או* צובה שבד ־ס ליטו ד. על 
בלדזליטו ומלבל שדי י״יייד והיתגר. 

■־.; מי* עתי סבור, שישמרם וע 1 ה 

צי בורית ומו נציל נמחץ האוצר והתיגוך. 

•י האוניברסימעת^מי המלדנסעשחהאף 
צר סמר, לעופה מת, לי *תם ממשלתי 
כלבד 1 דיךילחןןלים פח יהיה גמה שבד־וד 
לימוד.*■.■ י י ׳ י 


עמוד 8 


חריצות אחרונות 


-מאת יחזקאל אדירם 
וצדוק יחזקאלי, 
כתבי -ידיעות אחרונות' - 

אתמול, במה דקות לפגי 
השעה 10 בבוקר הוכנס 
דוד בלם לאולם בית־המש־ 
סט המחוזי בתל־אביב, בזד 
ליפה ועניכח בחולה, החליף 
הימים וקריאות עם אשתו 
שישבה בשורה הראשונה. 
הושיבו אותו ליד נאשם 
בשם אלי מזרחי, שנידון 
לשלוש שנים. 

בשבוע שעבר הגיש פרק¬ 
ליטו של בלס, עו׳ר יעקב 
ויינחם, בקשה לבית־המש־ 
פט, בה ביקש עיון מחדש 
בהחלטה לעצור את פרשו 
ער תום ההליכים. הסניגור 
טען כי בלם מוחוק במעצר 
מאז ה־ 5 ו במאי. כיוון שה¬ 
משפט עלול להימשך זמן 
רב. וביוון שמצב בריאותו 
של בלם הידרדר בכלא רמ¬ 
לה. הוא ביקש לשחררו 


1 דו, 7 -: 11 ד 1 '> ד < .| 


אתמול, באולם, נבחו 
התובעת, עו׳ר פנינה דבר 
רין, וסניגורו של כלאם, 
עו״ר ויינשטיין. השופט, 
אריה אבן ארי, נטל דף נייר, 
עליו כבר היחד. החלטה 
כחובה, וקרא ממנו: -בעק¬ 
בות אירוע שאירע שלשום, 
יום השישי, התעורר השרו 
של בית־המשפם, ובית־ 
המשפט החליט לפסול עצמו 
מלרון בעניינו של הנאשם. 
נשיאת בית־משפט זה תקבע 
מי ירון בתיק". 

פנינה דמיין היתה המו¬ 
מה, וגם ויינשסיין: -אני 
מופתע. מה עומר מאחורי 
ההתלסהז' 

אברארי: -אני לא חושב 
שההגינות והצדק מרשים 
שאני אפשיר לרון בעניינו 
של דור בלם, במירה שיש 
לי השר נגדו. כל מלח 
מיותרת". 

"א 3 י המומה" 
ויינשסיץ ירד עם לקוחו 
לדבר איתו, רבורין נשארת 
והקשתה על השופט! -אני 
חסומה, הסופה וו לא המלה 
הכל כך מחמיאה למח שער 
נר עלי בעקבות ההחלטה". 

אבן־ארי: -לי כיום שישי 
היו במה הפתעות. כשהסי¬ 
פור יהיה היסטוריה, אז שזה 
יתפרסם, אזמין אחכם לטס 
קפד- משמרת ישראל כתפו־ 
נת ואני לא אזמר שום סלה 
נוספת. מחט בתיק משטר¬ 
תי חסוי, אבל אבי פאטיו, 
עז״ד דבוריו, שתדעי איד 
להגיע לתיק החסד הוד- יש 
לך קשרים סוביסי. 

התיק בנושא בלס הועבר 
לטיפולה של סגנית נשיאת 
בית־המשפט המחחי, עול¬ 
מית ולגשטייז, והיא המלי¬ 
טה בי השופט יעקב קדמי 
ידון מ. _ 

כוס ישראל 
בנושנות 
המקורות ■־; 
לפוופ׳ ונלמד 

סרב פרופסור עזרא ודק 
מלמד ודא ודנן פרם ישראל 
לשנת תשס״ז כםרשנות 
המקורות - תוריק דובר 
מעודו׳ מחמוד. 

הפיט יוענק לו ביום הד 
מאות, על #ותחיו הסחר 
מת בשסח המחקר ומגי, 
הספרות התורנית, פרשנית׳ 
המקרא והמקורות, ומול 
סשדיזחם של סוקרי, היק־ 
,פס ס־ב וע סקז ת ם הי סודי ת . 
חרב מלפד בתב וסידסם מד 
שדעשחת,שדםר* 1 נ מך 
ריס ופידסמרס *־שניים 1 ׳נד 
חקדייס< למאן םמ 5 מנה 
עסק להוראה ב?ל ךר,גות 
,דיהימך, 7 גפ לאתר/שפרש 
!יסעמדת ההודאה וזחוימגל 
שח*ל*דח 7 לחונים שוגים! 

׳׳ מיתוובישיגר-:׳■':״י• ״ ״• _ שדה רופא באיומי סכין 
ונעלו אותו במרפאה 


הזמרת תמנה בראמד יצגה את 
השורשים שלה בכרם חמ<מצים.זמג 
שלאלי מאירי. בתל־אביבהיא"" 
הזה היא גרת גם בעת ששירתה * 
האמיתית". 

~ 7 נתנו 

שבקושי 

- טען סניגורה של חחשוחזן 
יסדרו לה רק 12 שני] 

משה רתן וחיים ברויחו, • ! 

כתבי •ידיעות ייזי״״ג;.**** 

"*"*יי׳ 1 

בפרשת גיתית אחי א ? 5 22 ^ 2 * 
סרוחעיתונאי׳״נדםניגודתי* 1 ? 

כאשי 3 '?"י׳ ״ 1 הא ^ ח ^?ר 5 ־ רז, ] 
ג ' ״ית 3 "י"* 

בבסשד.שהגישאתמול לבית:מ?? =י^ י 
בת< 1 ־אביב, לעיין מו־זדש בחחלטזז ^יי : | 

גיתית לתשעה יפים• השסחז 

בבקשתו מתייחס 

הצרפתיח׳ שעלתח ^יש ינואי י 

נת המשטח/ באה ■ו 

השגה, 3 יי לייי 0 

שת בדרכון נמוייד "ל נ 'יל^ ן ^ של גם־■׳ 
לצרפת בעזרת דרטן מזיח* אחיי " ־:',■ 

^בגמל החעזפה מ ר פת ^^יד^וףז 


^ 14 <זנ'וו 1 ־ו^ 
.?^ 41 י 1 ~?ן 1 ז 11 ו ו 'ו 1 ז 1 ו 11 וווו 


-פאת גבי ברון, 

בתב -ידיעות אחרונות' - 
שני רעולי־סנים שדדו 
אמש באכזריות ופצעו רד 
פא-נשים ירושלטי במרפא־ 
תו. לאתר שהיבו ופצעו 
את ר״ד אהרון כתנא, בן 
ח־ 65 , נמלטו חשודדים מן 
חמרסאה כשהם נועלים 
אחריהם את דלת הפלדה 
שלחמרפאד- 

המשטרה הוזעקה למרפ¬ 
אה נרתזב המלך גץרג׳ 32 
בירושלים - לאחר שרופא" 
הנשים התאושש מן התקיפה 
והצליח להזעיק עורה טלפו־ 
נית. אלא שהשוטרים נתקלו 
במחסום נלתי-עביר: דלת 
פלרה סירבה להיפתח, וה¬ 
שמרים נאלצו לקרוא לפו¬ 
רץ המנעולים הירושלמי הי¬ 
דוע רור ויימנשטרן, וזה 
עמל דקות ארובות ער שפ¬ 
רץ את ד״רלת נעלת המנעול 
רמתותכס. 

הרופא הפצוע הועבר מי¬ 
יד לטיפול רפואי, וחוקרי 
המשטרה עסקו באיסוף מי־ 
פצאים מן המרפאה. על פי 
מימצאיס ראשונים נשדד 
סכום לא גדול של מזומנים. 

ער כה לא נעצרו חשודים, 

מ• מעדויות של שבנים עי¬ 
לה כי השורדים איימו על 
הרופא בסכינים ואיימו לר¬ 
צוח אותו. . , 

שני השוררים לא הסו על 
הרופא וחיכו אותו מטת 
נמרצות וחרא איבר דסדב■ 
למרות מצבו הקשה. הצליח 
הרופא להתקשר למקטרה 
ולהודיע על. חשודי 


הודים השביתו 
לימודים בב״ש 

וער ההורים של בית הס¬ 
פר חיסורי -דגניה־ בבאר 
שבע, השביח אתמול והבוקר 
את הלימודים במוסד, במח¬ 
אה על כך שמשרד החעןד 
לא קיים הסכם על התחלת 
בניית כיתות הרשות בבית 
הספר. עירית באר שבע 
תומכת בהורים. סגן ראש 
עירית באד־שבע, רפי שט" 
דית, המחזיק בתיק התינוד, 
אפו־ שהעיריה עלובה לו" 
חיל בעיה 24 שעות מרגע 
קבלת מיקדמה ממשרד האר 
צד. הוא הביע תמיכה בפא* 

^יי״יי^^ 


דגל המדינה 


דבל המרינח מושחת, 
קרוע ומכוסה בצוןוה נמצא 
.אחמול בבוקר, ?■" 1 ■"י 
משפט השלום בעכי■ מ ^! 
רת עכו פתחה בח״מ־ח לגי 
לוי משחיתי הדגל. הדגל 
נמצא אתמול במשי ^ 11 

מזמר בית המשפט, הוא הד דיי ,״,״ ״ 0 ^ ח , ״״־״*.־״.״״ יי״ ל "ייי "י י"" , " "ידי י*״״ ! ■יע 28 י.מע 3 ז. 

101x11 ם/ !׳נח! [ 0113111151 


ד״ר חיי 
34 שנים. 


ם וייצמן. 
מי חכר? 


מל שנח ושבח 

טיסוהזימ*ת 0 ־נממ* 4 .כהל שנת ליד!*חוזר- 

דר חיים וייצםן. 34 " 5 י 0 ־ 3 י!" 
ביפחשחויה־ 

כיפה תומר, עדיי׳ י׳?!^ י 

עייוז־ רצמן. כיפה כחרלת משגהלץנדיי 

חצמז^ מבחידיצמן למי׳נ־ ^?י!^ זי ? 13 

חזןנםד״עייזרוינמןובואת^"■ ־ 
"ני״ידי -דזדשליט• על חרשזג אם לא היו מטאים 
אותם לשם, חסעתוי׳יי׳ ^ 


ץדעים שוייצסן היה הנשיא. מנהיג חתנז^ז הציונית 
מדמסבריקי חולצות לעוו^מהסדגישיםז ש" רבי 
עוד אזברז^ ננגרזת *לי ישאלו שאלת 

בבל שנח ושנת עולח התפילה, והידידים מתמעטים 
והויברת מתעסעע פרזפסורים אמדץ 6 ממכון ו״צמן. 
שגחד גואממאלת מנחל בתי־־וזמשפטי נציג הסוכנות. 
קצין צח^. מסקר משטרת זרית 

משמר עובר לרום. משמר נות בן 78 היה במוחו 
חולר-ראייתו לקוייה.' פיתום. ,ראש המרינה היחיד 
בחרגר, מסס ח כנר את בן־גוריןן,-שלא הםוץנח 

עשתה *תו, אלא הוא עשה את המדינה", 

בשנת הבאס נ*תי 0 ^י 0 , , 
הדת יחדשו עליהן^ ורק ה*ן<יפטום זמקן ישיר קליפר 

חיו. ףו-חיו^ע.,^ 

.1 

ז*י* ו&גי 5 ן 7 ו!מש#ם ״ ממ 

־סדובי״י״רלייייי" 

מו! .המוחלט .שדבש:להם 
^!-,והוזתיטזזו על, מיגד 
מך, שקדמו לא חיה ידוע 

יי וסויסמר ה*צד מתום גם 
בירי ערר יהודה כדמי, סח 
שמעיד 1 כביכול;על;נוכחותו 
בשעףימכירת המיות■ יאיוי 
המוסד לביטוח לאןבוי 

מכרז לניהול מזנרו 

המוסך לב־עוח לאומי מז&ין הגעות לנירור סזגוו 
במשרדו ברחוב כיכר םסריק 15 תל ־אביב. 
במשרד מועסקים ב* 120 עובדים. . ״״״ 

נדרשים הכמורה וניסית בניהול במי אומר או מזנון. 

את חנמי המביז וי,םכם מ והומה 
לביסוח לאומי. רחוב ביגר מסרי? 15 , מדר 15 (קומר׳ 

ה״קש לקנל"?רםים קו לנקר בבנ״ז ""יי"" 
מר אברהם הלגין ב סלם י ו ז , 22 * 2 ^ 0 אי - מ "*! 2 ^*הייו 
את ההצעות, בצירוף מסמכים חנה ידים 
בניהול מונון. יש לשלוח במע&סר, םגןר 1 ׳ ? 1 , 7 ?!*("הדי 
למוסד •לביטוח .לאומי. רחוב מסיי? 5 ? "?^ י ב 1 
01010 , לא מאוחר מיום 6 בדצמבר 80 | 1 ו געמי ^■ 5 ו י 
איו המוסד לביסו ח לאומי מתחייב לקבל סי הצעה. 

משדד החינוך וההוגזח 
המחלקה *שיחתים משקיים 
.מכרז מס* 22/11.86 

מוזמנות בזה הצעות מחירים 
להסעת מורים, בטרנזיט 

לבתי׳*ם בחלף נבערב אל־וביראת. 

מפסים אפשר לקבל אצל: הגב׳ שמחה יונח, פדור 


מכרזים ורכישוח, שבסי ישראל 34 , צריף א׳ י חור 

י*״ר סנקריו .״״ 5 ■ 

״״״ "/",ל״תיבח "מכרזים", שנמצאת הסייי 

מ כרזים ורגיש ות^___ 

משרד החתוך והתרמה 

המחלקה מטי נכסים אפסגאות ומשק 

רחמשבטי ישראל 34 ירושלים ־־־ וו ", 

מוזמנות בזה הגעות סתיריש למכנה■ במכללת רומםי.י 
ו. מכת מס , 30/86 

אספקת שירותי שמירה 
■בכתובת הנ״ל 

אח ההצעה יש להגיש ■לא יזאוחר מיום 8 , 12.80 שעה 
12 . 00 . 

2 . מברז מס׳ 86 /ו 3 

ביצוע עבודות גננות 
ובכתובת הנ״ל 

את ההצעה יש לרגיש לא יאוחר סיום 11.12.80 שערי 

סיור קבלנים ייערך ביום ג׳,*. 2.12 שעד, 1400 בחירי 
שן: משה שלו. מכללת יגינסקי, רח׳ סרסיץ 15 קריח 

א״י״^״י״י״-ס ני״ 1 לקני ״יל י■*?', ״״ י? 5 
הניח* ־*בנא״מ. בנין א׳ כניסה א* קומה נ, רח שבסי 
ישראל 34 ירושלים סלסין 278216 ■ 
ב. המכרז מוגבל לקבלנים מאאור תל־אביב בלבד. 


1 
המוסד לביטוח לאומי 2 || ווו■■ 1 ■ ■■ ■י 

י — ן ■וי _ מ ■■ ■■ 
■ ■ן ויוי■ ן■ ■■■ י 
■ — * ^ ■■■ ■ 
החברה הלאומית לשיכון "ולים בישראל ב" 


מכרז 


למכירת מבנה בקרית גת קו □תווו 

לביטוח היכונו 1 

לשאלות 31 ענ״נ■ ביטוח וכוח כדלית ונ , ידות 


יתקיים ביום שלישי 25 בנובמבר 
בין השעות 19.00-16.00 

על השאלות ישיבו עובדים בסירים בענף ביטוח צמת 
צא טלפנו: 559395 ־ 02 559364 * 02 

559396 ־ 02 559366 * 02 

559362 ־ 02 

לשאלות בענייו נ״דיות נא טלפנו: 

559369 ־ 02 5 ץ 5593 ־ 02 

המחלקת ליחשו ציבור 


חברת עמידר בע-מ מומיגר. הצעות של יזמים לרכישת .וכרוח חכירה לתקופה וארוכה במבנו; גגו י בן 

^'י" נ הדי•־. הנויוידוח י״י׳ יי־״י יייי"׳ 

£$!״^?״״״י.^״"^׳'־״ן בעת ״״ים״ הסנס ""■שר,. ,-״״ הסבג". מעינוח ד,סיס, 

על חווכה במכח להחתייב •לבצע את העבודות הדרמזות ליצירת דיר.ה מגורם תקנות לא נלוס. במשך 

.״,*״. •!"ש״״ס!" נ־־יני ""ז מני'י״ייייי מי" יי• 

.:״ק״■״.״״יוו:.״■״, נש"!"■ ש־,*■{ ססנוס """י, נבס״י! 

־ • נ״ינ״ ר.״כו 1 יצו .נסשיי ״סיייי ״""'יי״' ״״״■ "•"*ה 


ונ^מ־ד* 5 ^ 

חבות החשמל לישראל בע״רו 

אגף האספקה והאחסנה - מת׳ חקר שווקים ומכרזים ת.ד. סו וזיסח - 31000 

'*.מברזים 

החברה מזמינה בזה חצעות לייצור / אספקה 1 שרוח כמפורט להלן: 

מס׳ המכרז הנושא 

13635 •- מבטיחי קרניים להרכבה על זרוע 

. 3636 ! . ׳ ידיות שליפה עם שרוולי מגו לנתיבי סכץ 

13637 י מערכת תאי מדידה ואבסחח 

13643 . ברזלחעלח , 

13650 ,תיל נחושת וכה עם מעסה 0 .י\.< 1 

13654 , ־ סבלה לעוגן זלהאלקה 

המועד האחרון להגשת ■הריגעות למכרזים הג׳י׳ל ד*ינ 1 ו 11.12.86 . , 

לקבלת שפסי המכרז'ופרטים נוספים ישי לפנות מוזל פהייס בשעות 13.00 — 09.00 ל&ח׳ חקר 
שווקים ומכרזים בחועוז הפה חיפה, או בכתב לפי המען הרשום לעיל. 

להגעה יש לצרף אישזד על ניהול, פנקסי חשבונות.ורשומות מפקיד השומה או ׳מדואח חשבון 
ובן אישור שנתי לעוסק מאגף חמכס — הצעת ללא אישורים ברי תוקף — לא תובא לדיון. 
עד החצעות לפכדזיס תנ״ל לחגיע עד למועדים המצוינים לעיל, שעה 13.30 למשרדנו בחיפה. 
אין החברה מתחייבת לקבל אח חחצעה ד״זולה ביית ד או בל הצעה שהיא. . 


\ןי ההסתדרות הכללית של העובדים כארץ ישראל ץןך 
/ התאגדות לתרבות גופנית ״הפועל״.: 1 1 

אגף ססורט לעם ש 

המועצה הציבורית לספורט לעם 
- מושב ב׳ < 

מתר, יום שלישי, 25 בנובמבר 1986 , בשעה 9.30 באולם הועד חפועל, קומח 7 

★ מעמד חפמ<חה '!! ! 


בהשתתפות: 

ישראל קיסר - מזכייל ההסתדרות 
יריב אודן - מנחל רשות הספורט 
חיים תבדפלד - יו׳יר חאגף לאיגוד מקצועי 
יעקב ישי - יו״ר האגף לנוער, צעירים, 
סטודנטים וספורט 
יצחק אופק ־ מזכיל.חסועל׳י 
שלמה אריח " מנחל אגף ספורט לעם 

★ דיונים ופגומים 


י',״..׳* • וער זעו" עדלי משהד 0 ד)דן> ידושליים 

•- ■'.- •מודיע־־■ .. . ,־.• י; 

י לכל יוצא* משחד בירושלים: בל עולי משחד רקובים 
ז לחרשס בחבר< 6 בעטותח. לצורך חרישוס יקבל 
מזכיר ■ וסעד את חסונים בצל יום רביעי בשעות 
19.00-21,60 ד גביוד׳ה חג״י אמייחו תבחן -! רת׳ 
אדוגיוזו ח 3 מך' 16 ירושלים. "!'•■׳ 

חדישוס יעשיז בתקופת בין• 6 6.11.6 2 ד- $6 . 17.12 . 
לאחר; מכן, מתך לפצות בכתב לועד: חעמוחת 
מידי 7654 ירושלים :׳•׳ .', י . 1 - ־,־,־ • 

.: { ן י-,'/־'ץ ׳' מחיויצמק מ*כיר חועז־ 


מחר—־.תרגיל דוג״א 
; במרחב אשדוד■:. . 

;מתר, יזפשלישי, ה־ 25 בנונמבד, ?ין השעיה 
8 'בבוקר ולס! בערב, יהיה תרגיל הב" א 
במרחב העיר אשדוד. במהלך התרגיל יושמעו 
צפירות ופיצוצים. אם תחיה אזעקת* אמת, 
יושמעו צפירות עולות ויורדות. 


קורטים והשתעמויות במ״א 

בשיווק ★ <<צוא * •ב 1 ב^ר 5 

1 . קורס גיהזל שי״ ק זמכיחת ־־ מחויר 49 ~ ״ 03 " 3 86 '^ר^זנסנהזז 

2 . קורס 7 ניה 1 ל שיווק ומסחה -׳מחוזי 50 ־־"פחי׳ נ״ף־^י״ין. 
ג. קורס לסוכנים ואנשי מכיחח ׳ 1 ■י ח״י 17 ־־ "מחח 

4 . קורס לסוכנים ואנשי מביהה - מחזזר 8 < - "ס״ח בפברואר מ" 

5 . קורס בסיסי במכירות ־' ■"""יי 0 ! יי,גחח 3 י 80 , ' 1 ־^חד^ נסגחזז 

6 . קורס בסיסי במכיחח - מתוזר 11 ־־ •יפתח בינואר ?מי י י: 

7 . סדנה לניהול מז״מ ואמנות המכירה ־־ מחמר 16 ־ יןהר^^חז^גוחז 

8 . סדנה לניהול מו״מ ואמנות המכירה ־־ 00 ״י 17 ־ י 37 "" 3 ?ואיז״ו 

9 . קורס אנגלית עסקית שיווקית ~ מחזור 5 - ייפחח ב־ם 2.8 *•, 24 ־ , 

10 . קורס אנבליח עסקית שיווקית - מתמר 6 - ״פתח בפברואר ז 8 ל ׳ ; ■ 

11 . קזדס מרוכז בייצוא - מחמר 7 - ייפתח ב־ 7.12.86 < . 

12 . קורס מרוכז בייצוא - ? 1 חנזר 8 - ״סתת בפבחאד 987 י__ 

פדלים וחרשמח המח׳ מיהול עסקי־־שימקי במסי, חזי קומי 4 ת י׳ 

טלפון! 430252 ' 3 <ג 0283 נ 4 -ג^ 217092 ־ 03 אמנות 

התעללות 

נתתול 

רמי דביגו חושב 
טמורת־ציון לומד קולנוע. בשם 
האומנות תוא התעלל בגיר 
חתולים• אתמול הטיל עלל שופט 
גית־משסם השלום בתל־* בד ב 
קנם כפסי של 200 שהליגה 
באפריל השנה החל וביט, הל¬ 
פיד לאומנות הקולנוע ב״בית־ 
זכי״ ברפת־גן, לביים סרט קצר. 
לשם צילום מינה בסרט ודא תלה 
על עץ גור התולים עד לפרפורי 
גסיסת ־ 


■ חו/ ו י! ׳ : ?*■ 


סיבה טובה לחגיגה 


יראו 

הוו 


קלי־ 

ואח 

הח 

< 1 ף*פ 

הגיע אל הדיסקטים 

ורה! 

חשב 

7 כ> 
י ם 

טונים התמימים 

דרנמממים לממחו 

להד 

לשל 

יפות 

דתוד 

■■ 

ער 

בג 

ואל 

:תט 

אצל ילדים ובני גו 
טימ-מחנפיסכמב 
זימה, פורנוגרפיה 
מינית• 

•מ הידסו) קד 3 

ניר־ 

■יום 


ומי־ 

ירע 

חון המחשבים, - 

■ 


[ ₪2 ן 


58 

■לי 

שחק 

תמיד סבל, ממנו 

•באג/ יבואני מ 

כלומר 

ל, 

שג •והיום הקד 

ים של 
אקשן: 

ריק 

ם 

הילדים אלה וים 
המחשבים', רוב 

אפילו 

אונס/ 

יו 

ש 

ן ו■,! 1 ,■ ■ ■■ ן • ■ 

אליפות קשה, ס 
סטיות מיניות כ 

ניעים 
ל תור 

מ 9 
א 

מוסיף תסיר. 

מחנכים ושרי 
להורים ל-הציץ ■י־■'•-\;, קופסת הדיס^רם "׳ יי־*׳ 
ולבחון אתם״ 
שלו. •זד, שהילד יושב כל 
היום טל צג המחשב ומשחק 
_ לא אומד בהכרח שהוא 
עסוס כפעילות יצירתית, אי 
פכל מקום, לאו דווקא נפ¬ 
ולות מוסדית/ טוענים 
ר&חנכימי 

גם הפעילות באירטני 
הנשים בארה״ב מנסות 
להילחם בגל ה-שוביניוס 
ממי האלים• שמשפיע על 
הילדים הקטנים■ 


ז* 


-מאת צבי טל, כתבנו בחיפה ~ 
מח אפשר לעשות לסרבן גט, 
מיושב מלא ממילא? לא חרבזז. 
מתיזזדץ הרבני בהיסח אסר על 
פיק גם, שהורשע בסלילים ונייח 


* ..:.**״** 
,, י 

*£*■<׳■* י׳ 


תמול בו 

נם לקויי 
פמח או 
ן מלפטז 
וני טוש 
וישודר 


כשאתה בלונדון 

יכול לחיוונלז מרבת יי״י ■ ׳□!!□ה וסופשנה 

£105 7 לילות׳ 
בגזלוו תיירות מעולה 

'.".ך נחרו לשנ״ם (ללא טיס 1 ו 11 

ממתל! הזמנה כוגויסים להצמת 
חסוך את תשלום ההיטלים 
״ ה 7 ז 0 ן באן - שלם שם 

ת *״נחלת״'יי,י, 41 ■*־ !״״״ 

י^ 0 ' £מ 3£ י 1 !מ ^ 674563 ־ 

ומסה, כבר כיאט * 


״יי י 3 ״*״ שר 

נורח^^י^ד^ 

בע^י" "ני 31 " "?ופע״ד 

ריס מנו את יתרונותיו של השעתו יר 

חר רעננות, 7 רנות ■וריכוז. 


.הטכניון 

1 חבוןטב 1 ולוני 


^•^תיאחחטמ ■־ ־; 

ר.ו 1 ח 1 ן שלהמזיינד■ • ? >וי*י ד "׳ 

/ 

0 

" 1 


•י *ר 


״אוהלי" ^ 

ביח המדרש למודים זלגננוח 

מ״יי החמי י !א 32 ?! ח לגו^חק^ם בישראל 

האנף לחרבות ראמגוח ¥ י ווריאביב• 

האגף לטיפות !* •ל י * 

המזכירות ׳ הפדגזגיח : 

יום עיון־וסדנאותבחשא 
"משחק ולמי־חרוה״י 

יתקיים ביום שלישי ז׳ כסלו 86 ־ 12 * 9 .? ש ^ף 
30 ! 1 — 0 ג. 5 נ בבית תמדוש ,אוהלי יג• 
נומק הירדן. טל: 50330 * 067 ■ 

ל ל - ע״ח״ת בשיליב 

המשתק בלמידיה. 

דוח״ הינתח עם משחקים חדשים■ 
_ תיאט״ן ממת ( 3 ש״יח• 

, . י תשלום .עבור חומרים} * גי•".• 
שושנה לן! — עצוב משחקים (לדוך 
בתשלום עבוד חומרים) 
חיה יזטף — נץשחקי אצבעות 
מחם שוהם — כפיקים לוגיים 

ייי״י״׳״״יי-משח^״^יו 
*ניטל הדד — משחקי תקשורת 
בסיום תיערך הצגת מיאטרת "י* 

־■^ ?נ&^ללי׳־ 


חטיבת גדלני■מזמינה ■ 

•קצינים ,■נגדים 

שהשתתפו נמבצע-קז^בח^ל! 

ורשת.״^בצע קדש" 

'! י■ שייערך ביום חמישי 

112.86 כשעה 10.00 
־ במתקן הטפש הצבאי 
לדיילים בעט 
(מזל מף ארגמן), 

. לצורך קבלת הזמנות 
■או סרטים לפנות 


1 • : 1 
ו• •: ! 


!! 1 ;!״׳ י: 

'^ 1 * 1 ^;:!• י י■ 
■ :י י*}•"׳* 


המבכ״ל: נסכל אלימות מצד יהודים וערבתו 


נםו<* מעמוד ראשיו) 

תאזם גוסייבר" שהיה שגריר 
ירדו באו״ם ושר־חצר במ¬ 
משלת הוסיין. 

כוחות ביטחון ומשטרה 
מתוגברים יאכטת , את מסע 
ההלוויה, שייבא כ־ 11 בבוקר 
מבית נוסייבה הסטוך לשער 
מנדלבאום, לעבר מיסגד 
אל־אקצת 

היום צפויה גס שביתת* 
מיסחר חלקית של המוסל¬ 
מים במורח ירושלים, 

סליקים בהדיס 

קבין־׳משטרה גילה את¬ 
מול בבירה, בי.ידוע בווד¬ 
אות שתלמידים מישיבות 
העיר העתיקה ממזיקים 
.סליקים" של נשק חס, בזד 
ריס באחור ירושלים. 

בעקבות בריקה שערכו 
כתבי .יריעות אחרונות" 
התברר, כי מאות חזורים 
נעיר העתיקה ובדם תלמי־ 
די-ישיבות - לרמת הסתר 
נות בהן - מחזיקים כלי־ 
נשק ברשיון, אלח הם ימאי 
יחידות קרביות שחזרו בת־ 
שובח, ואחרים המ חזי קי ם בנ¬ 
שק שקיבלו ברשיון להגנה 
אישית. 

בישיבת.שובו כנים", בה 
נערכו בשנתיים האמרונוח 
כמח חיפושים אוד נשק, לא 
נתגלה דבר. סיבת המיסר 
שים רווקא כישיבה זו, שעם 
תלמידיה נימנה אליהו אסרי 
ז״ל 1 נקלטו בה עבריינים 
תוזריס-נתשוכה, שבעבר 
ודה יריע כי מם מתויקים 
אמצעי־לחימח במקומות־ 
מיסתור. 

נכון לעבסיו ידוע, כי 
נשק הם וקר מגיע ליריים 
יהודיות בעיר העתיקה מש¬ 
לושה מקורות: 1 ) גורמים 
פליליים, חלקם משכונת 
שמואל הנביא, שהצטיירו 
בדוקרנים, אגרומנים וכנר¬ 
אה גס גשק הנא 1 ) תלמידי־ 
ישיבות המחזיקים נשק בר¬ 
שיון, וכאלה המשרתים במי¬ 
לואים וברשותם נשק צה״ליז 
3 ) מעילים של "כך" ושל 
.גוש אמונים*. 

לדברי מסכ״ל המשטרה, 
רנדניצב דור קראום, אשד 
מסר דיווח בישיבת הממש¬ 
לה, מצויים במאגרי חנשק 
הללו בקבוקי״תבערח, דימר 
ני־ יד ונשק קל מסוגים שד 
נים. אולם הקו הכחיש את חוג פו״ב- 
׳פנויים ופנויות 

׳מפגשים 
:מהפזג 
!האישי ! 

1 מניות נוסייזים 
משעה 21.30 
לתין הלילה." 

■מ 


^ הנ}חי 1-1 ג^ז/ 
כולל קפח!יגיגח 
הכניסה עם ו^ו. 


הנהג, : 

י׳ 

למייל 


עמרד 12 


הפירסומים שיוחסו לו, לפי־ 
הס מצאה המשטרה נשק כי¬ 
שיבת .שובו בנים". סך או 
אחרת, יצויין כי רבריו בנו¬ 
שא מאגרי הנשק עוררו תגו¬¬ 
בות תדהמה בין השרים. 

הוא מסר עוד, בי בשבוע 
האחרון נעצרו בירושלים 43 
בגי־אדם, מהם שמונה ער¬ 
בים. חלקם שוחררו וחלקם 
ןנדיין □מעצר ובחקירה. 

^ו 6 רשג 1 ג 

המסהיל דיווח לשרים, כי 
האירועים בשבוע האחרון 
כנגר הערבים ההאסיינו 


בהצתות, חשלכת בקבוקי־ 
תבערו*" יידוי אבנים וגעיצת 
מסמרים במנעולי חנויות 
שלערבים. 

רב־ניצב קראום סיויר, כי 
תלמידי ישיבת "שובו בנים" 
נחנו להשליך צואה ושתן 
לעבר שבניהם הערבים זה 
זמן רב. יוסף אלח׳אלרי, 
המתגורר סמור לישיבה, 
אמר לכתבי.ידיעות אחרד 
נוחי, כי תלמירי־הישיבה 
ממלאים בקבוקי־פלסטיק 
בשתן, ומשליכים אותם לוד 
צד ביתו. 

עוד ריחה חססכ״ל לם־ 


משלח, בי בירי המשטרה 
מירע מודיעיני לגבי האירו¬ 
עים הצסויים. הוא התחייב, 
בי.המשטרה תנקוט יד קשה 
נגד כל מי שינסה לפגוע בי¬ 
תורי וערבי כאחד". 

ראש־הממשלה יצחק 
שמיר קרא אתמול. בשם 
הממשלה, לאוכלוסיית 
ירושלים להימנע מהפרות־ 
סוד ולשמור זיל השלום. 

הממשלה לא קיימה דית 
מיוחד במתרחש בירושלים, 
בשל ?וצר חומן שעמד לר¬ 
שותה ובשל• העדרו של 
שר-חמשטרה חיים בר־לב 


מהארץ ואישפחו של ממ־ 
לא־מקומו, השר יגאל הורו¬ 
ביץ, אשר שבר את רגלו. 
הדיון בנושא יתקיים בישי¬ 
בת הממשלה הבאה. 


אתמול אוזרי־הצהריים, 
במרילך העצרת לזכר אליהו 
אמדי זיל ותהלוכת־חאבל 
של קרובי הנרצחים שריתק־ 
יימח במקביל לד" ניסה המת 
משולהב לפגוע בערבים 
וברכושם 

המתפרעים הלמו בדרכם 
בדלתות ובחלונות, ניפצו 


זגוגיות ושברו רלתות־עץ, 
בניסיון לפגוע בכל רבר 
השייך לערבים תוך קריאות 
.מוות לערבים" ו״מוות למ¬ 
חבלים". 

כוח של כ־ 400 שוטרים 
וחיילים לא הצליח להשתלק 
על המהומה, ומעריכים כי 
אילמלא היו החנויות סגו¬ 
רות - היתה ההתפרעות 
מסתיימת באסון. 

אחיו של תלמיר־הישיבה 
שנרצח, יעקב אמדי. ביקש 
ממשתתפי העצרת להימנע 
מאלימות. את העצרת, שנ¬ 
ערכה במקום הרצח בעיר 


העתיקה, אירגגו אנשי.כך". 

בתהלוכת־האבל השתת¬ 
פו קרובי־משפחה שיקיריהם 
נרצחו בידי מחבלים: משפ¬ 
חות תמס, לוי, מנום, שאל־ 
תיאל, פולק וגרום. בשלטים 
שנשאו בידיהן נאמר בין 
השאר .השלטון מפקיר את 
דמנו, מוות לרוצחיסז" היו 
שזעקו.מוות לטדי!" בסוף 
התהלוכה הגיע מספר מש¬ 
תתפיה לכאלף. 

אירוע נוסףז בקטק־תבע־־ 

רה הושלך אחרי־חצהריים 
ברחוב השלשלת בעיר הע¬ 
תיקה. הבקבוק חתגפץ על 


הארז ולא גרם גז* 

.בסריק״׳יעוםג * 4 
רה נתגלו עיר 
תבעוה מוכנים 

הבקבוקים בידי יוודי* 

בפשר הלילה ה 0 י 8 
לסייד בסיפמוזזו ©צ* 
תיקה כוחות גחלים ? 
משטרה וצבא, ופי £#8 
הוצבו בשעריו. לוות^ 
פרעיסיוזריסלאיפנאט■ 
כוש ערבי. גם מאמון *ד 

אל הנביא משאו 0 
משטרה לפער הליל* 


ממחיו מקדקא* ישראל 
מחיו יומו>וו 


שינק ממנוח 
לישראל מ״ס 


משוד מבטי וחשיפה 
מחוז וואפון 


״בנה ביתך׳ - בצפת 

כמסגרת יתרת מגרשים מוצעים לציבור 14 מגרשים לבנית 14 יחידות דיור, 
דו-משפחתיות. - 

חהרשמח לתוכנית תתקיים במשרד ממוזל מקרקעי ישראל, מחוז תצפון, קרית 
חממשלוז, נצרת עילית, בימים אי-חי בין חשעות 12.00-08.30 וביום גי רק בין 
השעות 10.30-08.30 . 

חחרשמח תחל ביום שלישי 25.11.86 בשעח 09.00 ותסתיים ביום חמישי 
25.12.86 כשער 12.00 . 

פרטים נוספים ופריספקט קפורט ניתן לקנל במשרד חמינחל - בכתובת חנ״ל. 


ס* נחל מקרקע* ישראל. 
סחרו חיסח 


חט סגני ומשיה נע׳ינו 


מברז לתחברת 7 מגרשי© לקדית אימגים ואומגוו* 
ברובע האומגים - בשולי ואדי טאליב - חיפה 

ממהל מקרקעי ישראל מבקש חצעות לחתימת על חוזי פיתוח בגין קרקעות 
בתכנית מתאר מספר חפ/ 1826 המיועדות לקרית אומנים זאוממת ושפרטיחן 
בעת פרסום תמכרו חן כדלהלן: 


ח/* 17/8 203 330 450 73,000 79,130 10,000 

ח/ 6 16/8 204 134 120 19,400 29,674 10.000 

ח/ 6 */ 19 206 198 240 31,700 42,714 י 10,000 

ח/ 0/86 * 211 470 340 87,200 118496 10,000 

ת/ 21/86 242 170 320 51,600 71.217 10.000 

ת/ 22/16 258 234 250 40,300 53,713 10,000 

ח/ 6 */ 23 260 632 700 113000 102.870 10.000 

• צמוד למדד חבניח לחודש אוגוסט 1986 וישולם בנפרד לחב׳ מבני תעשיח, עפ׳יי 
הסכם פיתוח תשתית שיחת□ עיטח. 

את חוברת מסמכי המכרז גיתן לקבל תמורת חסך של 25 ש״ח (כולל םע״מ) 
במשרדנו המחוזי בחיפח, רחוב העצמאות 13 בימי□ ובשעות תעבודח המקובלים. 
המועד חאחרון להגשת החצעזת למכרזים חוא 26.11.86 שעת 12.00 . הצעח שלא 
תימצא בתיבת חטלרזים ביים ובשעת האמורים מסיבה כלשחיא ־ לא תדון. 
איו מיסזל מקרקעי יע\ראל מתחייב לקבל את חחצעח חגכוהח ביותר או חצעח 
כלשהיא. • 

בויבמל מקרקעי ישראל מחוז תל-אגיב 
מברז להחכררו מגרש לבנית מבנה למעשיה 
בחולון - מברז מט׳ ו!א/ 119/86 

מינחל מקרקעי ישראל מבקש חצעות לתתימח על חוזח פיתוח בגין חקרקע 
שפרטיו בעת פרסום חמכרז הן כדלהלן¬ 


סבים 

פקדון 

בש״ח 

מחיי 11 * 1 * 001 

(ללש גש״ח(לא 
מללסע״ס) 

•סנום החזר 
חחנאווו סיתוח 
נש״יו(לא בולל 
טע״נ 0 

שטס לגויוז 
סומו(בולל) 
בט״ו • 

ש 0 \ו מגיש 
בס״ד מרך 

10,000 

79,130 

731X30 

450 

350 

10.000 

29,674 

19,400 

120 

136 

10,000 

■ 42,714 

38.700 

240 

198 

10,000 

118496 

87,200 

540 

470 

10.000 

71,217 

51,600 

320 

170 

10,000 

53,713 

40,300 

250 

234 

10,000 

102,870 

113000 

700 

632 


שבוס 

*•ס\ו*ר מיממוס 

•סח״כאויווי 

שטוו 

מש׳ 

חלק 

גיש 

מקיח 

נו־ישנש״ת 

9 נ*מ ב־ 2 

גמ״ד 

סגד ש 

מחלקות 

סטפר 

נש״וו 

(לאצוללסל״ט) 

קומות ■ 

__ ג<יו 


מטפי • 


50400 

316,995 

. 100 

. 2,717 

>4 , 

30 

45 

6016 

3751 


* בהתאם לחנ״ע ח/ 37 , יעוד המגיש - תעשיה. מותר לבמת 5046 בקומה עד 9 
מטר טבח ונוסף לכך מרתף בשטח קומה רגילה ויציע בשטח של 4046 משטח 
הקומה. י. 

*״ מחיר המינימום נקבע עס״י מצב הפיתוח הקיים להיום. כל פיתוח נוסף שיעשה 
בעתיד - יחול על הזוכה במכרז וישולם על ידו מפרד לגוף המפתח. 
זבות ההשתתפות במכרז למומלצי משדד המשחר והמעשית בלבד. (חחמלצח 
חייבת לחתיחס לגודל השטח ומיקומו. 

את חוכר־זת מסמכי חמכרז גיתן לקבל תמורת הסך של 20 ש״ח, (כולל מעי׳כ 0 , 
(שלא יוחור), במינתל מקרקעי ישראל, דרך פתח תקוח 116 (בית קלקא) ־ בימים 
ובשעות העמדת המקובלים. 

המועד האחרון להגשת כקשות ההמלצה ממשרד המסחר וחתעשיח חוא 
25.12.86 והמועד האחרון לח) 3 שת ההצעות למכרז חוא 22.1.87 שעה 12.00 . חצעח 
שלא תימצא כתיבת המכרזים ביום ובשעת האמורים מסיבה כלשחיא-לא תדון. 
אין ממחל מקרקעי ישראל מתחייב לקבל את חחצעח חגבוחח ביותר אז חצעח 
בלשחיא. 

מינחל מקרקעי ישראל מחוז מדדו© 

מכרז להחברת מגרש לבניה משחרית בשדרות 

מברז מט׳ בש/ 8/86 ג 1 

ממתל מקרקעי ישראל מבקש חצעזת לחתימת על חווח פיתות גגיו הקרקע 
שפרט ע בעת פרסום המכרז הן כדלהלן: י ■ . . ך־ 

נוסו תלקה נוגים שמח יייז״כאתוזי: •החד פיתוח ••מחיר סיממם י קטם 

מספר מקפד. מספד במ״ר נניח בקזקה דש״ח(לא מזדשבש״ח פעויזז 

_ 1 ־• ._ 3 שץ: תחת יוללמע״ס) צלאמללגת״מ> מז״ת 

1184 י׳ 57 .. • 94 1,320 31 37,126 6,609 1,000 

* .הוצאות ח&יתוח חינם בגין הפיתוח חקייס וישולס בערד למנהל. כל סימוח 
נוסף שיעשה מהיד - ישולם עייי קזוכח במכרז קוף המפתח. ־ 

ר* מחיר המינימום חנלרש מחווה 2046 משומת השמאי חמהשלתי. 1 
פרטים. דוגמאות וטופסי הצעה, מתו לקלל במשרדנו המחוזי בבאו־־׳ 2 כע, ףחינן 
צבי(מעל. אולמי יחלום) כימים ובשעות חעבודח חמקוכלות. ־ 
המועד חאחרי 1 להגשת ההצעות למכרן ■הוא 25 . 12.86 שעה 12.00 בלחמם. הצעה 
שלא תימצא בתיבת חמכדזי□ ליום ובשעה האמורים מסיבה כלשהיא^לא הדון 
אין־ מינהל מקרקעי ושראל מתחייר לקבל אה החצעח הגבוהה ביותר או חצעח 
■כלשחיא. . . ■ ־,־•..־ יי■:.• 


מיגהל מקרקעי ישראל 
מחוז חיפו* 


מברז להחכרת מגרש לבניה יחידות דיור 
בקרית-טבעון - מברז מט׳ ח/ 113/86 

מינחל מקרקעי ישראל מבקש הצעות לחתימת על חוזה פיתוח בגין קרקע 
שפרטיו בעת פרסום חמכרז הן כדלהלן: ־ 


גובת 

מחיר מינימוס 

סח״ב אחוזי 

שטח 

חלק 

גוש 

סקיח 

נדרש בש״ח(לא 

גניה ב- 2 

במ״ר 

מהלקה 

מטפי 

בש״ח 

כולל מע״מ> 

קומות 

מגרד 

מטסר 


15,000 

126.609 

ל 304 

1.369 

58 

11392 


פרטים, דוגמאות וטופסי הצעה, ניתן לקבל במשרדנו המחוזי בחיפה, רח׳ 
העצמאות 13 , בימי□ ובשעות העבודח המקובלות. 
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא 17.12.86 שעה 12.00 בצהרים. הצעה 
שלא תימצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורי□, מסיבח כלש ח יא - לא 
תדון. 

אין מינחל מקרקעי ישראל מתחייב לקבל את ההצעח חגבוחח ביותר או הצעה 
כלשחיא. 


ממוזל מקרקעי ישראל 
מחוז ירושלים 

מברז להחכרת מגרש לבניה בית גימלאים ; 
בשב׳ גילה ־ ירושלים מכר? מס׳ ׳ 115/86/0 

מיגהל מקרקעי ישראל מבקש חצעוח לחתימת על חוזה פיתוח מין הקרקע;;־ 
שפרטיו בעת פרסו□ חמכרז חן כדלהלן: , •י •י' 


גובו! 

מחיר מינימום 

טח״כ אהוזי 

שטח 

מגרש 

תב״ע 

סקדזן 

נדיש בש״ח (לא 

בניה כ< 36 

במ״ד 

סססי 

סססר 

_כש״ח 

כולל מע״מ) 

4 קומות_ 

בערן 30,000 

556,644 

90 

~5,762 

1 ' 

3167 


את חוברת מסמכי חמרכו. ניתן לקבל תמורת הסך של 20 ש״ח(כוללמע״ם) שלא 
יוחזר, בירושלים, רווי בן יחודח 34 , קומה 12 טלי 224121 ביסים ובשעות תעבורת 
המקובלות. י, י 

המועד האחרון לחגשת חחצעות למכרז הוא 17.12.86 שעח 12.00 בצהרים. הצעח ׳ 
שלא תימצא בתיבת חמכרוים ביום ובשעת האמורים, ססיבח כגשהיא ־ לא 
תדון. ־ י ׳ 

אין מינחל מקרקעי ישראל מתחייב לקבל את חחצעח הגבוהה ביותר או הצעה 
כלשחיא. 

ממוזל מקרקעי ישראל 
מחוז חיסח 

מברז להחברת מגרש לבניה מטחדיח בעהלית 

מברז מט׳ ח/ 114/86 

מינחל מקרקעי ישראל מבקש חצעות לחתימת על חווה פיתוח בגין הקרקע 
שפרטיו נעת פרסום חמכרו חן כדלהלן: 


טבח 

מקייו 

גש״ה 

מחיר מינימום 
נדרש בש״ח (לא 
צולל מע״מ) 

טה״ב אחוזי 
גניה ב- 2 
קומות 

שטח 

במ״ד 

געדן 

חלק 

טחלקח 

מפסי 

גוש 

מטסר 

10,000 

75,174 

70 

562 

נ 

10539 


יי•׳. ־. •;׳! ••■!.־לי 


פרטים, דוגמאות וטופסי הצעח, ניתן לקבל במשרדנו המחוזי בחיפה, רח׳ 
העצמאות 13 , בימים ובשעות חעטדח המקובלות. 
חמועד האחרון להגשת ההצעות למכרו הוא 17.12.86 שעה 12.00 בצהרים. חצעח 
שלא תימצא בתיבת המכרזים ביזם ובשעה האמורים, מסיבה כלשחיא ־ ?א , 
תדון. • 

אין מיגהל מקרקעי ישראל מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעי , 
כלשחיא. _; 

מלנהל מקרקעי ישראל מחוז ירושלים 
מבדי לחחכרוו 2 מגרשים לבנית 4 יחידות דייר 
על כל מגרש בקרית־ מלאבי 

מינהל מקרקעי ישראל מבקש הצעות לתתימח על חוזח פיתוח בגין חקרקע 
שפרטיו בעת פרסום חמכרז חן כדלהלן: 

מכי,ז טש חלק מגישים שטח סח "כ אחיי י ■מחיר טיגיסום טבח 

מפסי *ורע• מחלק ח ם ספד בט״ר בריח ג■ 2 • <דרש מי״״ *י?׳ 1 . 

ספסר מספר _ מרן קומות (לא בולל מע״מ> _ גש^ח 

• 6/0 ^ 116 * 240 י * 2 : 151-118 751 40 ■ 18,711 ^*!׳ ־ 

* 117/8670 2404 28 ,• 60 ־ 17 911 90 . { 21,91 

* מחיר המינימום הנדרש מהווה 46% משומת ניושסאי הממשלתי, וי־ילל ני, 

הפיתוח. הקיים., את חוכרת מסמכי המצרי, פיתן לקבל תמורת הסי'־? 1 ■:, ! י־; 
ש׳יח(כולל מעי׳ןמ״ עולא יוחזר.־ במשרדלז חסחזזו לירושלים, רה׳ מ'י זו .י 7£ /: די 
קומה 12 ! סל: 1 .224121 ;.־::• • :• ,׳ : • ■ן • "י ד ,,^ר ר' 

המועד האחרון לח^חהצעות לסכרז הז^ ^ 

שלא תימצא בחינת הסכר זיק כיום זמ׳ 1 עח האמורים מס^גחיג^^צד ■' י? 

אץ ממהל מקרקעי "שראל מתחייב לקבל אייג חחצץת־חנבוהח ביו תראי ח , יי■ 
כלשחיא: ־... ;• •, ־ . י י ן • י•'; ׳,' .'• ־! • י :-. י׳ 

י ;־־...־ ־■: ; ד \ ;; ■ןזם.שף, כ״ב סמח*ת^ד^ 9 !־ 

, < ־•• ; '■•י 1 . ^ /. י • י . - : . :<*.• *,. : .י 

.• 1 1 '.: ־ י • ־ ל י • י• י 

• .׳■■׳•י••;.. ״ 1 ^■ ,ו' • . : י . • יי ••׳ ... • : ■?׳ 
וזקוצטול, תחדש ׳של־ מצדינזבאילת, ' א ^ " א 1 ^״׳יי?י ל ר״א חטצר? 
בקונסוליה המצרית בעיר. אל מייייי ב ו ה " 44 ת ״ 1 ״ 1 ר?ר ח ^ר ר ים 

בשנים תאחרתותיהיעסק בשירות חחוץ, י?!•? צ תו 2 

,בבלגיה! (באחיתחשירת בא י ב י< י חצ, ׳^ מה ^ "ח&ת 

נשוי ואב לשניים. קודמו בתפקיד! חסן עיסא חיעבי לח״ י, ה ״ " 

•ישואל במשרד. החוץ.המצרי. הק וגפו ל חחיש ■ תי , א ג ל?ס(^ ח?לאלתםו? 
1 וחבר עפףית לחוסה. * ■־• (צילם: פצכאיר תסץ: 


ברחב 1 חסדעה 


חידוש: עצמאי משלם 
יותר מס משכיר 


•-^־ןגביי^נגר, •י ׳*י. 

כתב.ידיעות אחרונות• - 
השכירים משלמים חשנח סדוות • 
מסיזענסח! ,ואילו, חטץת ועצמאיים; י 
סשלצדפיותד. 

כך מתברר מסיכום הכנסות המרינה 
במחצית חראשונח-של שנת התקציבי ■ ׳ 
מן הסיכומים עולת בי המסות \זמ־ • 
דינה מהסקטור העממי עלו מאז א?־׳ : 
ויל כי 16.4 אתןז י ־ לעומת התקופה 


41 המקבילה;אשתקד. בתקופתו זו.;ירדו 1 . 
, ,ההכנסות משכירים, ב- 3 ו.אחת.. 

!ה,', 1 ;ז • ־ • ־ ן. •י . 1 

... ,.מאז שגת התקציב. 1984 חל־פיעד ■ 
במישקל מם תהמסה חנגגה מסקדים.׳ : 
לעומת הסקטור העיסקי. חלקם של 
, מיקי , השמרים י במוזציח הראשונס של ׳ 
שען'. הכספים הקודמת, היה ^ 3 .אחמ, ז . 

, |. והשגה ירר ל־ 41 אחון! כמקביל.עלה,., 
.שיעור ההכנסות מלוסקטור העירקי. - 


הנוקריט הצבאי הראשי 
יהיה נשיא ביה״ד לעירעווים 

לראשונה מופעל התיקון בחוק השיפוט הצבאי, לפיו רק משפטן 
ימונה לתפקיד □ תא״ל פרחי מתליף את האלוף מימון הפורש מצה״ל 

- מאת *־' אליש׳״ו״״־, , "טני 

ז״בבאי מ רק משפטן יוכל לעמוד למנות את תא״ל פרחי לתס־ 

ביח 3 " ם,ץר ל ^ולמללםד^ בראש מת*הדין לעירעוריס. קיר. לנשיא היוצא, האלוף 

יביא של הוועדה לבחירת שופטים מימון, לא היה רקע משפטי, 

מצדד׳ל כרי לכהן כנציב שידות בתי־ססוחר■ _ כפי שמחייב התיקון החדש 

בחוק. 

בראש הוועדה עומד 
שר־הבטחון, יצחק רבץ, 

ומשתתפים בה שר־המשפ־ 

טיס, נשיא ביהמ״ש העליון, 

שופט ביהמ״ש העליון, דיתד 
סכ״ל, ראש אב״א, שופט 
במה״ר הצבאי לעירעורים 
וראש לשבת עורבי־הדין. 

לתפקיד הפרקליט הצבאי 
הראשי החרש, יש מספר מו¬ 
עמדים. השניים הבולטים 
הם אל״מ אמנון שטוסנוב, 

שהיה סגנו של סרחי ועתה 
הוא עושה במיכללה לבטהון 
לאומי, ואל״ט אורי שוהם, 

התובע הצבאי הראשי. 

תא״ל פרחי, בן 48 , נשוי 
ואב לשלושד" הוא נעל נסי־ 

ון משפטי עשיר כעורך־רין 
עצמאי ובמסגרת הפרקלי¬ 
טות הצבאית. הוא משמש 
בתסקירו הנוכחי מאז יוני 


קונסול חדש באילת 


שנפטרה היום, יום שני, כ״נן כחשון תשמ״ז 

( 24,11:86 ). ; . 

. י , ״?•יי• ׳• ־.■״•״ .׳ י• י׳ 

םתאפליס!• ' , ־'. 

•••׳:■ ' 'מל", אהרון איזנמן.ומה י'. 

דע ואביבה את חמת״א : 


דרים הפוסל־ 


מסויימוחשל 


גם מסילע של סק העממית, 
אם כי לא ברור באחו דרך. 

על פי התחקיר, עושים 
עתה הסובייטים מאמצים 
צבאיים ניכרים כרי לסתום 
את נתיבי הברחת הנשק לא־ 
פגניםטן. 

הצבא הסובייטי כן 115 
יאלף חיילים, הנמצא עדיין 
גאפגניסטן, שינה את הא¬ 
סטרטגיה שלו וכיום הוא 
מיסתה מתקפה רבתי נגד 
המוורים באיןווי 1 עמל עם 
פקיסטן. בני^זר לעבר,.הצי• 
כא הסובייטי איננו,גסןג,עז*. 
למרכזיס עירוניים גתלייס, 
אלא מקיס מעביפמבוצריס. 

, באיזורים, שכבש לאורך חנ־ 
ןבולעםפקיסטן. .... . 


בצקו• רה וביגון קודר אנו לזודיטים על טטידממשל 
־ י אמנו וסס/נו היקתז י י 


. נתדיאברהטרל ■ 

ההלויה תצא היום, יום שגי, כ״ב בחשוון חשמ״ז 24.11.86 , בשעה 3.00 ! 
אתה״צ, מבית התלויות העירוני, וח' דפנה ג, ת״א לבית העלמץ 
• ׳ 'בצןוית־שאול. אוטובוס מעמד לרשות המלווים.־ -־ י. 

. •ד.ממאג!לים* י 

: מיה:. טוביה גולת ומשפחף 1 , { 

■ מימין גילת״ומשפתתו : 


. ( 0 וף מעצןוך ראשון).: . 
זרד יין -חיזבאללח״ - געצד 
על־ירי אידגון.אפל", ההד 
על באחרונה לחצר את צע־ 
ריהס של סיצובים שיעים, 
כשטח שבשליטתו. 

מחקירת הניסיון הפיגוע 
מתקרר, צי לשבי הנוסלים 
כמסזניח התופת ניחנת הוד־ 
אר, להגיע לרצועת הביטחון, 
כלא שידעו דבר על הש*ןם־ 


: צגא דרדנדלבנוז, לדם אמוד: 
יה ודחה המבינים לעבןר. 
משנוכח חשייח, כי חיילי' 
,הבלח הךב*לאןנוי.-הסמו.או 4 
רובה של המכןנקתלהחליט. 


(סוף מעבס־ר ראעזון) 

1980 ״. לדעתו, .אץ זה קזינו אפיתי,,מסג* שלא 
מרוויחים שם כסף מזזמר. מר כהן הוסיף: .הכניסה 
למועחן מותרת לחברים בלבד, לא• כל אחר- יבול־ 
להימס״. ־ י ־ • ־ י י׳ ז " !, 1 

כתבת .ידיעות אחרונות' מעירה, כי היא נכנסה 
למועדון ההימודיס בקלות בלי שחיתה חברה כו. כל 
שנדרשה לעשות, היה לשלם דמי כניסת■ 

בעל ״חברת אמרגנים 1980 ״, מוטי סרימור, סדב 
לחגיב על הפעלת מועדזן ההימור ים שותף אוזר בחב־ 
רח אפרים כלים ת אפרו.אנחנו מארגנים ערבי־שעשד 


עיס כאלה בעיקר לוועד עובדים, ולקבוצות סגורות. 
מיוופתני, פנינו למלון להקיס מוערמ כוה*. לשאלון. 
האם הוא אינו חושב שזו עביו־ח על החוג^ ענה בליפהן , 
.זו לא עבירה, כי לא מרוויחים כזזימוריס כסף.. הבל 
בעשה ׳באילו׳, לתת לאגשיס הרגשה שהם נמצזוים בק־ . 
דגי. י \ ."■• ■■■ > . ..י י 

מר כליפה לא ירע להםביר;אין־ הגיעו:כז 400 אוקי •י 
למלון בטוצאידשגו^ לטענתו, הוזטני רק 170 • מזח עם • 
זאת הורח, שאו(וח הברת.האםףגנוח• אירגגח הימורים, ׳ 
כאלה גם בקלח^מנדריזץ . 


םם 4 איש הימרו במלון 


$ 


י בצער רם אגו מודיעים על 
פטירתו של בעלי, אבינו וסבבו היקר 

מאיר מכטינגר 

ההלויה תתקיים היום, יום שני, ב״ב בחשוון 
תשמ׳ז 24.11.86 , ־בשעה 4 אמה״צ, בבית 
העלמין במושב צופית 

נא להימנע מביקורי תנחומים. 

המשפחה 


במלאת שלושים לפטירתה של■ אמנו 
וסבתנו היקרה 

מרים דהאן יל 

נעלה לקברה וגתיימר עם וכרה מחר, יום 
שלישי, כ״ג בחשוון תשמ״ז 25.11.86 , בשעה 
11.30 , בבית העלמין, שבונח אתוה בטבריה. 

המשפחה 


לחברתנו לעבודה מדלן מורי 
משחחסים באבלו מבד במות עליך 

אביר יל 

הנהלת איסתאליינם 

וצוות העובדים 


ללאה רשף 

אנו משתתסים באבלו מבד על מות 


אמך 


מהבריח 

. הרשקוביץ, חום, ירון, לב, 
סימנטוב, פלישר, רותם 


למרסל זיגלבוים 

י אתן■ באבלך דופבד פנווו* 


אמך.־ל 


א ג ים 

ההנהלה וצוות העוברים 


לאשר כרמלי 


משתתפים בצערך במות 


■1^11 : 


זן.! ( 
: ״ ' * 


אי,םי.אי טלקוסבע״מ 
ההנהלה<והעובדים 


לסבג יהושע 

. טסומחסים כמווו כטות 

:;׳ אביר -י 

, . 1 ' ' 

אי.סי!אי טלקום בע״מ 
ההנהלתוהעובזיים 


משאויר טעינה אוירית בע״מ 
משתתפת באבלה דבבי 
של המשפחה במות 

הררי יהושע יל 

ההנהלה וצוות העובדים 


לאשר לוק 

אתר באבילף הבבד במות אמך 

יהודית* 

פרסום אידיאל 

ההנהלה והעובדים 


למרים סבוראי 

משתתפים באבלו הכבד על טוו* 

אביו־דל 


אררט ־־ חברה לביטוח כע״מ 
ההנהלה והעובדים 


לאורלי שפירא 

משתתפים בצעיד במות עליך 

אמך 

חבריך לעבודה. 

היחידה לענ״א 
אוניברסיטת תל־אביב 


בטלאם שלושים לפטירתו של 
בעלי, אנ-־גו, אחי וסבנוחיקד 


ביום חשנה לפטירת יקירתנו 


ל שוגה סוז־ 1 ו חדוה איצקובי׳ו 


תתקיים אזכרה וגילו׳י מצבה בי׳ום רביע 
כ״ד בתשון תשמ״ז 26.11.86 בשעה 4.30 ! 
בבית העלמין ד״דרום" בגבול חולון בת־ים 
נפגשים ליד השער החדש. 

המשפחה 


■ הנהלת וחבר עובדי 
משרד ראש הממשלה 

משתתפים בצערה של 

.משפחת טרבם 

כמות עליהם אבי המשפחה 

יצחק טרבס י* 

ומביעים תנחומים כנים לפני המשפחה 


נעלה לקברה מחר יום שלישי ב״ג נזמון 
25.11.86 כשעה 16.00 . נפגשים נשערני״י 
הקברות החדש בכפר־סבא. 

ה משפחה 


לאשר 
ולמשפחת לוי׳ו 


לברור עמית 


משתתפים באבלד ד״ככד על מות 


רעידנד *־י 

בית שיווכל בע״מ 


עפרה שנה מטות אהובנו 

' 101 (ז ין ח י) י) א! 71 !ד 1 [' 

ז־־ול 

תתקיים אזכרה ב־ 25.11.86 , מם ג/מוד■ 
15.30 בבית הקברות בזזול׳ון. 
הפגישה ליד השער הראשי. 

המשפחה 


ליהודה שוורץ 

אתך באבלו במות עליך 


כואבים את כאוככם 
ומשתתפים בצערכם 
על מותה ללא עת י■ 

.של האם והרעיה 

יהודית 
לוק * 


אמך 


שמשו-מוצריסינה 
וכימיקלים בע״מ 
ההנהלח והעובדים 


משפחת ליכטנשטיין 
"רכב דיפלומט" 

ההנהלה והעובדים 

"דיפלומט חלפים" 

ההנהלה והעובדים 

"דיפלומט אופנועים" 

ההנהלה והעובדים 

דפי מנורית בע״מ 
ההנהלה והעובדים 


לרס״ן תדהר יצחק 

משתתפים באכלד הככד כמות 


אמך 


ד׳ל 


ומסעד התיל 
וחבריך ליחידה 


ליעקב חסדאי 

תנחומינו על מות 

א מ ך יי-יי׳ 

חבריך לרעלון ולדרד 

.לאו״ר— 

לב אחד ורוח, הדשה 


ליהודית כלפה 

משתתסימ כאבלף הכבד כמות 

אמר יי־" 

פישר 

תעשיות פדמצבטיות בע״מ 
זזהנהלה והעובדים 


לחברנו 

אבישי אבשלום 

משתתפים האבלד על מוח 


אמר 


"מ 1 טורגריידרבע*פ׳ 
חברה לעבודות עפו 


בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של 

אפרים אדדה 

ההלוויה תצא היום ידם שני כ״ב בחשוון ; תשמ״ז 
13,00 מניח ההלוויות העירוני ברחוב דפנה 5 בת״א׳ לב ת חע ו 
הדרום בגבול חולון בת״ים. 

: 'אוטובוס יעמוד לרשות המלווים מבית ההלודיותי 

א 3 ל י ם *. מו יכלתי: רן ו נגח . 

"י- כ****: שמואל ודחל ארדה 
"ו: עדנה ארדה 

נכדיו רכל בני חמשפחוז 

• ■ ■ ■ יושבים שפעה כבית חמנית "■ 


לטשה שפירא 

1 

משתתפים באבלו הכבר במות 

אמד" 


לסוזן ארלנגר *! 

איחד באבלו במות( 

אביר 


ו 1 יי 1 ל, 


ישראל נרחם וב״ב 
מפעלי"פלג" 


אל על נתיבי אויר 
לישראל בע״מ 
ההנהלה והעובדים 


לעו־בדנו ורדו משה 

משתתפים בצערו כמות 

אמיד 


לסמי שערבני 

איתר באבלו כמות 


מזג •יעקב ובניו, 
רהיטים בעימ 
ההנהלה והעובדים 


אמד י־י 


לחברתנו 

גרלוסרבחנח וממחתה 

אתכם באבלכם הכבר 
כמות . 

..יהאב״^י 

ביחמגודודו״־ןסני״ף? 


כמלאות שלושים לפטירי"׳^ 1 בנני י •־'. 

אופיר 

תתקיים *ל״י׳ ל,ןניו """ 
86 ־״• 3 ג בשעה <?£!״?£} תתקיים ;.־י־• 
אזכרה בחדר האוכל*.. . ;י, 

׳ עירית שט? "יי 22 י : 
ןי׳ימישטלגמ^ 2 


בצער רב אנו מודיעים על פטירתה של 

אמנו, אזזותנגוסבתנו היקרה 

גולדה פדנט" י׳ 

ההלוויה התקיימה אתמול יום א׳ כ״א חשוון 
23.11.86 בקרית־שאול. 

השבעה בבית המנוחה רחוב קהילת קובנה 11 
תל־אביב. 

"יה: יגאלפלינט וב״ב 
אילזפלינט וב״ב 
וכל בני המשפחה 


חננו מודיעים בצער רב על פטירתו של יהירנו 

111 למ 1 ן(סיומה) { 101 י־ י 

ממייסדי התזמורת הפילהרמונית הישךאלית • 

ההלוויה תתקיים היום מס ב׳ 24.11.86 ב״ב תשון חשמ״ז בשעה 12.00 
בבית העלמין בקרית שאזל, ח״א 

אוטובוס יעמוד לרשות המלוים בשעת 11.00 לפנה״צ 
ברחבת חיבל התרבות. 

,״״״*״־ בר־זכאי ואריאל* 


אנו כואבים על פטירתו של ידידנו 

יהושע הרד■" 

תנחומינו למשפחה ולמועצתפועלי לוד 

י ביתטלרד 


ארגון מגדלי ירקות המועצה לייצור ארגון מגדלי ירקות 
" מר 5 ז *חקלאי ולשיווק של ירקות התאחדות האיברים 

קרו אברהם בראוו(ברונו) ז״י 

חנהלת חקרן מתכבדת להומיני למכס תאזברח לזכרו של 

ע רדהה ודיאון׳ ובדונו) דר 


מנכ״ל המועצה לירקות י־ ' 

תסכם יתקיים ביום חמיטי <״״ נחשוון תשכ״ז ( 27 בניבסכר ^* 1 ), 
בשעה 15.00 ,׳ קנית חקסח־ת במושב בג עטרות. 

;ידידיוומוקיריו,מוזמנים. 


הוזעקו! :הצבאית 
המפעלים הכימיים 

משתתפים באכלו דיככד של 

עובדני כהן שלום 

נמות עליו 


למשוז בניסבזי בשפחתו 

משתתפים באפלכם על מוח 


;לתמר מזרחי. 

משתתפים־ באבלו הבכוי 
על פטירת 


אל 5 ל נתיבי אויר 
לישראל בע״ם 
ההנהלזז והעובדים 


אונגד^גד^ורי י.־,;/■־.'־;: י 

תנחומים כטות אסר . 

ל י|י והילוטד. 
ד*כט 1 שט״ן:״־ 7 ; 

תא הכתגים' לענינימשסחז רד¬י¬¬ 

:,.: ו*?)שורת ימחשבים כע״מ 


■ התעשיה' הצבאית 
וצבור הגמלאים , : 

י -'!.:אנליתעלמןתו^'•^־" •י•'■׳.•'.■' 

*ו* 

ש 1 ל תסשזסחח ־־••■'? 51 ' ־ 


בצער רב ובכאב עמוק אנו מודיעים על 
סטירת יקירתנו 

ציפורה מנב 

ל״ח פלבנר 

נגאלה מיסוריהבדם ראשון 23,11.86 
יושבים שבעה בביתני רזז' ויצמן 66 יהיר. 
חאבלים: 

!בעלה: אביגדור כרכב 

בנה: איציק כיכב ומשפחתו 
בתה: שרה ישראל ומשפחתה 


מרכינים ראשינו 
ומשתתפים בצעףיהמשפחה 
על פטירתו ללא! עת של 
חברנו לעבודה 

ד,ת׳ ישדאל 

עןן־ (מוכתר) ז ד 


שינון עובדים • 

ההנהלה ח!עוביים 


אבידח גדולת לתושבי חשבונות 
בפטירתו הפתאומית של 

יו״ר הועד ־" 


ז״ל 


האוניברסיטההפתוחת 


נתן 


שפעל רבות ובנאמנות למען שכונותינו 
אגו משתתפים בצער חמשפחדי 

׳מועצת השכונות • 

קרית מטלון, גן שלמה 
קרית משד, וצרוד 


כצער רב וביגון אנו מודיעים על פטירתו: ■ 
של בעלי, אבינו, סבנו ואחינו היקר. 

אריה נחו 

בצלאל ׳־י 

־■' ■׳;■־■ • 1 ־ ׳: י".- י 

, הנ 1 עפחה המתאבלת 

. ^ . ־ י* ־■ז * .?— 
1 , י ■_ ' ־. . •־ 

לבית תובלה משולבת׳ 
דלמשפ׳ גינסברג .. 

׳ תשתחסינ 1 םצערכםיעלםותו : '; ■ין־; 

ללא עת "ל■ 


חב׳-אלאלוחייו^ 
!ספנית פע״מ•. , ־ ־ 
ידיעות אחרונות 
פשטעו״״צות אחרונות